ഗൗരിമനോഹരി

23-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 23ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ഗൌരിമനോഹരി.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക

വേദചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഗമാണിത്.

  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ പ ധ2 നി3 സ
  • അവരോഹണം സ നി3 ധ2 പ മ ഗ2 രി2 സ
കൃതി കർത്താവ്
ദേവീ ഗൌരിനിന്ന മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ
ഗൌരി മനോഹരി പാപനാശം ശിവം
ഗുരുലേഖ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
യാരമിത വനമാലിന ഗാനം
സ്വർണ്ണമീനിന്റെ ചേലൊത്ത സർപ്പം
ഇത്ര മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
മുന്തിരിച്ചേലുള്ള മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
അനുരാഗലോല ഗാത്രി ധ്വനി

വീണപാടുമീണമായി - വാർദ്ദക്ക്യപുരാണം

പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ- കറുത്ത കൈ

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗൗരിമനോഹരി&oldid=3720187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്