കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ ഒരു വാഗ്ഗേയകാരനായിരുന്നു കോടീശ്വരയ്യർ (Koteeswara Iyer) (1869 - 1938 - ഒക്ടോബർ 21). കവി കുഞ്ജരഭാരതിയുടെ പൗത്രനാണ്. പൂച്ചി ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാരുടെയും പട്ടണം സുബ്രമണ്യ അയ്യരുടെയും കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം സംഗീതം അഭ്യസിച്ചത്. പ്രധാനമായും തമിഴിൽ കൃതികൾ രചിച്ച അദ്ദേഹം കവികുഞ്ജരദാസൻ എന്ന മുദ്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായി പലയിടത്തും ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ 72 മേളകർത്താരാഗങ്ങളിലും കൃതികൾ രചിച്ച ആദ്യത്തെ വാഗ്ഗേയകാരനാണ് കോടീശ്വരയ്യർ. ഈ ഗാനങ്ങൾ കന്തഗാനാമുദം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. വിവാധിരാഗങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ അമൂല്യമാണ്. ജ്യോതിസ്വരൂപിണിരാഗത്തിലെ ഗാനാമുതപാനം, ബിലഹരിയിലെ ഇനി നമുക്കൊരു കവലയുമില്ലൈ, വരുണപ്രിയയിലെ ശൃംഗാരകുമാര, ബേഗഡയിലെ നാദതത്വ, സാവേരിയിലെ വേലയ്യാ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

കോടീശ്വരയ്യർ രചിച്ച 72 മേളകർത്താരാഗങ്ങളിലുമുള്ള കൃതികൾ

തിരുത്തുക
മേളം നമ്പർ കൃതി മേളകർത്താരാഗം താളം
- Vaaranamukava ഹംസധ്വനി രൂപകതാളം
1 Kanakaangaka കനകാംഗി ആദിതാളം
2 Tharunam Ithe രത്നാംഗി ആദിതാളം
3 Maamathura ഗാനമൂർത്തി ആദിതാളം
4 Thaasane വനസ്പതി ആദിതാളം
5 Nijabhakthi മാനവതി രൂപകതാളം
6 Va Velava താനരൂപി ഖണ്ഡചാപ്പുതാളം
7 Vandarul സേനാവതി മിശ്രചാപ്പുതാളം
8 Kalitheera ഹനുമത്തോടി മിശ്രചാപ്പുതാളം
9 KarunaiKadale ധേനുക ആദിതാളം
10 Irangatha നാടകപ്രിയാ ആദിതാളം
11 Sugha Vazhvadainthu കോകിലപ്രിയ രൂപകതാളം
12 Naalaguthe രൂപവതി ആദിതാളം
13 NaadhaNilai ഗായകപ്രിയ ഖണ്ഡചാപ്പുതാളം
14 Nambinen വാകുളാഭരണം ആദിതാളം
15 Naan En Seiven മായാമാളവഗൗള ആദിതാളം
16 Kaanakankodi ചക്രവാകം രൂപകതാളം
17 Kanjam Konjum സൂര്യകാന്തം ആദിതാളം
18 Aalalaghatha ഹാടകാംബരി ആദിതാളം
19 Varam Thaarum ഝങ്കാരധ്വനി മിശ്രചാപ്പുതാളം
20 Ambhoruha നഠഭൈരവി രൂപകതാളം
21 Velava കീരവാണി ഖണ്ഡചാപ്പുതാളം
22 Kanpaaraiya ഖരഹരപ്രിയ ആദിതാളം
23 Paarai ഗൗരിമനോഹരി ആദിതാളം
24 Srungara Kumara വരുണപ്രിയ ആദിതാളം
25 Maalaginen മാരരഞ്ജിനി ആദിതാളം
26 Neethan Appa ചാരുകേശി ആദിതാളം
27 Malaiyathe സാരസാംഗി രൂപകതാളം
28 Neeye Ghathi ഹരികാംബോജി ആദിതാളം
29 Enai Aalaiya ധീരശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം
30 Naayen നാഗനന്ദിനി ആദിതാളം
31 Sambu Sathasiva യാഗപ്രിയ ആദിതാളം
32 Kalankathe രാഗവർദ്ധിനി ആദിതാളം
33 Ninaimaname ഗാംഗേയഭൂഷണി രൂപകതാളം
34 Nathaanu വാഗധീശ്വരി ആദിതാളം
35 Paramugha ശൂലിനി ആദിതാളം
36 Ethaiya Ghathi ചലനാട്ട ആദിതാളം
37 Gaanamutham സാലഗം ആദിതാളം
38 Kanaka Mayura ജലാർണ്ണവം ആദിതാളം
39 Anaatha Rakshaka ഝാലവരാളി ഖണ്ഡചാപ്പുതാളം
40 Saami Ithe നവനീതം രൂപകതാളം
41 Anjathe പാവനി മിശ്രചാപ്പുതാളം
42 Sadhanantha രഘുപ്രിയ രൂപകതാളം
43 Viraivaagave ഗവാംബോധി ആദിതാളം
44 SethiruVelan ഭവപ്രിയ ആദിതാളം
45 Velane ശുഭപന്തുവരാളി മിശ്രചാപ്പുതാളം
46 AndharangaBakthi ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി ആദിതാളം
47 Igapara സുവർണ്ണാംഗി രൂപകതാളം
48 Appa Murugaiyane ദിവ്യമണി ആദിതാളം
49 Kaarunya ധവളാംബരി രൂപകതാളം
50 Een Maname നാമനാരായണി ആദിതാളം
51 Ka Murugaiyya കാമവർദ്ധിനി ആദിതാളം
52 Saami Satha രാമപ്രിയ ആദിതാളം
53 Paramanandha ഗമനശ്രമ രൂപകതാളം
54 Kandha വിശ്വംഭരി മിശ്രചാപ്പുതാളം
55 Sugame Sugam ശ്യാമളാംഗി ആദിതാളം
56 Unnaiyallal ഷണ്മുഖപ്രിയ ആദിതാളം
57 Manathe സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം രൂപകതാളം
58 Kandha Bakatha ഹൈമവതി മിശ്രചാപ്പുതാളം
59 Mohanakara ധർമ്മവതി രൂപകതാളം
60 Naadhasugam നീതിമതി ആദിതാളം
61 GhanaNaya കാന്താമണി ആദിതാളം
62 KaiKoodaVenume ഋഷഭപ്രിയ ഖണ്ഡചാപ്പുതാളം
63 Igaparasooga ലതാംഗി രൂപകതാളം
64 SadhaNanathame വാചസ്പതി ആദിതാളം
65 SaamaGhanaLola മേചകല്യാണി മിശ്രചാപ്പുതാളം
66 VeluMayilume ചിത്രാംബരി രൂപകതാളം
67 GhanamuthaBhanam സുചരിത്ര മിശ്രചാപ്പുതാളം
68 SookaKara ജ്യോതിസ്വരൂപിണി ആദിതാളം
69 Thantharul ധാതുവർദ്ധിനി രൂപകതാളം
70 Ka Guha നാസികാഭൂഷണി രൂപകതാളം
71 ArulSeiya കോസലം ആദിതാളം
72 Mangalam രസികപ്രിയ ആദിതാളം

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോടീശ്വരയ്യർ&oldid=3788829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്