ബിലഹരി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ 29-ആം മേളകർത്താരാഗമായ ശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ ജന്യരാഗമായ ഒരു രാഗമാണ് ബിലഹരി (Bilahari). ആരോഹണം മോഹനരാഗത്തിന്റെ പോലെയും അവരോഹണം ശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ പോലെയുമാണ്. ഇത് പെന്ററ്റോണിക് സ്കെയിലിൽ മോഹനരാഗത്തിന്റെയും, സമ്പൂർണ്ണ രാഗസ്കെയിലിൽ ശങ്കരഭരണ രാഗത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്. [1]ഇത് ഒരു പ്രഭാതരാഗമാണ് [2].

  • ആരോഹണം: സ-രി2-ഗ3-പ-ധ2-സ
  • അവരോഹണം: സ-നി3-ധ2-പ-മ1-ഗ3-രി2-സ
ആരോഹണത്തിൽ മോഹനരാഗത്തിന്റെ പോലെ
അവരോഹണത്തിൽ ശങ്കരാഭരണം പോലെ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  2. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബിലഹരി&oldid=3130987" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്