ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെ സ്വരാക്ഷരവും ഐ‌.എസ്. ഒ അടിസ്ഥാന ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയുമാണ് E.(ഉച്ചാരണം/ˈ/). [1] ചെക്ക്, ഡാനിഷ്, ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഹംഗേറിയൻ, ലാറ്റിൻ, ലാത്വിയൻ, നോർവീജിയൻ, സ്പാനിഷ്, സ്വീഡിഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പല ഭാഷകളിലും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ്. [2] [3] [4] [5] [6]

Wiktionary
Wiktionary
e എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
E
E
ലത്തീൻ അക്ഷരമാല
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Ff

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫ്q
ഫീനിഷ്യൻHE
എട്രൂസ്‌കാൻE
ഗ്രീക്ക് എപ്സിലോൺ റോമൻ/സിറിലിക്E
A28
       

എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങളിലെ ഉപയോഗം

തിരുത്തുക
 
യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ അക്ഷരം ⟨e⟩ നാമം ഉച്ചാരണം

ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക

മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചാരണം ദീർഘവും ഹ്രസ്വവും ആയിട്ടുള്ള / ⟨e⟩ / /, മഹത്വസ്വരാക്ഷരം /iː/ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ / ചെറിയ/eː/ ( 'ME' അല്ലെങ്കിൽ 'BEE' പോലെ), ഇ (/e/) എന്നത് പോലെ ഒരു മധ്യ സ്വരാക്ഷരമായി തുടർന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിശബ്ദമാണ്, സാധാരണയായി വാക്കുകളുടെ അവസാനം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു.

ലഭിച്ച അടയാളങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, ചുരുക്കങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 •  : യൂറോ ചിഹ്നം .
 •  : കണക്കാക്കിയ ചിഹ്നം (യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ പ്രീപാക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങളിൽ വിൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു).
 • e  : പ്രാഥമിക ചാർജിനുള്ള ചിഹ്നം (ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടോൺ വഹിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ്)
 •  : പ്രവചിക്കുന്ന യുക്തിയിലെ അസ്തിത്വ ക്വാണ്ടിഫയർ .
 •  : സെറ്റ് തിയറിയിലെ സെറ്റ് അംഗത്വത്തിനുള്ള ചിഹ്നം.
 •  : സ്വാഭാവിക ലോഗരിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം .
 •  : യൂളർ-മസ്‌ചെറോണി സ്ഥിരാങ്കം .

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോഡുകൾ

തിരുത്തുക
അക്ഷരം E e
Unicode name LATIN CAPITAL LETTER E   LATIN SMALL LETTER E
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 69 U+0045 101 U+0065
UTF-8 69 45 101 65
Numeric character reference E E e e
EBCDIC family 197 C5 133 85
ASCII 1 69 45 101 65
Also for encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.

മറ്റ് പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. "E" a letter Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged (1993). Ees is the plural of the name of the letter; the plural of the letter itself is rendered E's, Es, e's, or es.
 2. Kelk, Brian. "Letter frequencies".
 3. Lewand, Robert. "Relative Frequencies of Letters in General English Plain text". Cryptographical Mathematics. Central College. Archived from the original on 2008-07-08. Retrieved 2008-06-25.
 4. "Frequency of Occurrence of Letters in Spanish". Santa Cruz Public Libraries. Archived from the original on 2008-05-11. Retrieved 2008-06-25.
 5. "Frequency of Occurrence of Letters in French". Santa Cruz Public Libraries. Archived from the original on 2008-03-12. Retrieved 2008-06-25.
 6. "Frequency of Occurrence of Letters in German". Santa Cruz Public Libraries. Archived from the original on 2012-06-28. Retrieved 2008-06-25.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=E&oldid=3970383" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്