വർഗ്ഗം:സിറിയൻ എഴുത്തുകാർ

ഇത് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്