ശരീരാവയവങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷംതിരുത്തുക

ശരീരാവയവങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷംതിരുത്തുക

ശരീരാവയവങ്ങൾ(22 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 34 താളുകൾ)
അന്തഃസ്രാവീ വ്യൂഹം(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 15 താളുകൾ)
അവയവങ്ങൾ(ശൂന്യം)
അസ്ഥിവ്യൂഹം(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ(5 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 11 താളുകൾ)
കരൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
കൈ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
ഗ്രന്ഥികൾ(1 വർഗ്ഗം, 10 താളുകൾ)
തല(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ദന്തം(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
ദഹനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം(1 വർഗ്ഗം, 12 താളുകൾ)
പ്രത്യുല്പാദനവ്യൂഹം(1 വർഗ്ഗം, 4 താളുകൾ)
മസ്തിഷ്കം(1 വർഗ്ഗം, 11 താളുകൾ)
ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
വൃക്ക(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ശ്വാസകോശം(3 താളുകൾ)
സംവേദനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
സ്തനം(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ഹൃദയം(1 വർഗ്ഗം, 7 താളുകൾ)

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B4%B1%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80_%E0%B4%AD%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE_%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF_%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%80%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%BF_%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82_,%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0,%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B5%82%E0%B5%BC_,%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%82%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F

മനുഷ്യ ശരീര അവയവങ്ങൾ

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 22 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 22 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  • കരൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
  • കൈ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

  • തല(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ശരീരാവയവങ്ങൾ&oldid=1309562" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്