പ്രകൃതിയുടെ പരസ്പരപ്രവർത്തനങ്ങക്ക് കാരണം നാല് അടിസ്ഥാനബലങ്ങളാണ്, ദുർബല പ്രവർത്തനം ശക്ത പ്രവർത്തനം ഗുരുത്വം വിദ്യുത്കാന്തികത എന്നിവയാണ് ഈ ബലങ്ങൾ. വിദ്യുത്കാന്തികത ഗുരുത്വത്തെപ്പോലെ അനതപരിധിയോടുകൂടിയതാണ്, കൂടാതെ വളരെയധികം ശക്തിയേറിയതും, വൈദ്യുത ചാർജ് ഉള്ള കണികകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമായും വിദ്യുത്കാന്തികതയെ അനുവർത്തിക്കാം. ഈ പ്രതിഭാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബലത്തെ വിദ്യുത്കാന്തികബലം എന്നും ഈ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ വിദ്യുത്കാന്തികമണ്ഡലം എന്നും പറയാം.

വൈദ്യുതകാന്തികത
വൈദ്യുതി · കാന്തികത

ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന് മിക്കവാറും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായാണ്‌ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണ ദ്രവ്യത്തിന് രൂപം ലഭിക്കുന്നത് അവയുലുള്ള ഓരോ തന്മാത്രകളുടെയും പരസ്പരമുള്ള ബലത്താലാണ്. വിദ്യുത്കാന്തികത എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിനെയും പ്രോട്ടോണിനേയും ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തുവാനുള്ള ബലമാണ്, ഈ ആറ്റങ്ങളാണ് തന്മാത്രയുടെ അടിസ്ഥാനവും. രസതന്ത്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന തത്ത്വമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, വിദ്യുത്കാന്തികബലം രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പദാർഥ വസ്തുക്കളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല (ഉദാ: ഒരു ടംബ്ലർ ഉയർത്തുമ്പോൾ). ഖരവസ്തുക്കൾ ഉറച്ചതായിരിക്കുന്നത്, ഘർഷണം, മഴവില്ലുകൾ, മിന്നൽ, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഉപകരണങ്ങളായ ടെലിവിഷൻ, കംപ്യൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഇവയെല്ലാം ഈ അടിസ്ഥാന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായുള്ളതാണ്‌. അണു തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് രാസവസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം, രാസബന്ധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ.

വിദ്യുത്കാന്തികത എന്ന പ്രതിഭാസം വൈദ്യുതമണ്ഡലം, കാന്തികക്ഷേത്രവും എന്നിവയുമായി അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, വൈദ്യുതമണ്ഡലം, കാന്തികക്ഷേത്രവും വിദ്യുത്കാന്തികതയുടെ ഭാഗമാണെന്നു പറയാം. അതിനാൽ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വൈദ്യുതമണ്ഡലവും, വൈദ്യുതമണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കാന്തികക്ഷേത്രവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം എന്നു പറയുന്നു. ഈ തത്ത്വമുപയോഗിച്ചാണ്, വൈദ്യുതജനിത്രം, ട്രാൻസ്ഫോർമർ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

വൈദ്യുതബലവും കാന്തികബലവും രണ്ട് പ്രത്യേക ബലങ്ങളണെന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏർസ്റ്റഡ്, മൈക്കേൽ ഫാരഡെ മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ധാരണ തെറ്റാണെന്നു തെളിയിച്ചു. 1873-ൽ മാക്സ്‌വെൽ എഴുതിയ Treatise on Electricity and Magnetism പുറത്തുവന്നതോടെ വൈദ്യുതബലവും കാന്തികബലവും ഒരേ ബലത്തിന്റെ രൂപാന്തരങ്ങളാണെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു.

Symbol[1] Name of Quantity Derived Units Unit Base Units
I Electric current ampere (SI base unit) A A (= W/V = C/s)
Q Electric charge coulomb C A·s
U, ΔV, Δφ; E Potential difference; Electromotive force volt V J/C = kg·m2·s−3·A−1
R; Z; X Electric resistance; Impedance; Reactance ohm Ω V/A = kg·m2·s−3·A−2
ρ Resistivity ohm metre Ω·m kg·m3·s−3·A−2
P Electric power watt W V·A = kg·m2·s−3
C Capacitance farad F C/V = kg−1·m−2·A2·s4
E Electric field strength volt per metre V/m N/C = kg·m·A−1·s−3
D Electric displacement field coulomb per square metre C/m2 A·s·m−2
ε Permittivity farad per metre F/m kg−1·m−3·A2·s4
χe Electric susceptibility (dimensionless) - -
G; Y; B Conductance; Admittance; Susceptance siemens S Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2
κ, γ, σ Conductivity siemens per metre S/m kg−1·m−3·s3·A2
B Magnetic flux density, Magnetic induction tesla T Wb/m2 = kg·s−2·A−1 = N·A−1·m−1
Φ Magnetic flux weber Wb V·s = kg·m2·s−2·A−1
H Magnetic field strength ampere per metre A/m A·m−1
L, M Inductance henry H Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
μ Permeability henry per metre H/m kg·m·s−2·A−2
χ Magnetic susceptibility (dimensionless) - -
  1. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുർ ആന്റ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. pp. 14–15. ഇലക്ട്രോണിക്ക് പതിപ്പ്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൈദ്യുതകാന്തികത&oldid=2286154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്