വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/വങ്കാരി മാതായ്

വങ്കാരി മാതായ്തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനമെന്നു കരുതുന്നു. വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 07:38, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

   തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:42, 11 മേയ് 2015 (UTC)