18 പുരാണങ്ങളിൽ വച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പുരാണമായ വരാഹപുരാണം വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ വരാഹമൂർത്തി ആഖ്യാതാവാകുന്ന തരത്തിലാണ് സൂതപൗരാണികൻ മുനിമാരോട് വിവരിക്കുന്നത് .

ശ്ളോകസംഖ്യയും പുരാണഘടനയും തിരുത്തുക

നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഈ പുരാണത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു വിവരണമുണ്ട് . ഈ പുരാണത്തിനു പൂർവ്വം , ഉത്തരം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് . ഈ പുരാണത്തിനു ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ മൂലത്തിൽ 218 അദ്ധ്യായങ്ങളും 10000 ശ്ളോകങ്ങളുമുണ്ട് .

ഈ പുരാണത്തിനു നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് .

  • ഒന്നാം ഭാഗം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 1 മുതൽ 112 വരെ .
  • രണ്ടാം ഭാഗം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 113 മുതൽ 192 വരെ .
  • മൂന്നാം ഭാഗം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 193 മുതൽ 213 വരെ .
  • നാലാം ഭാഗം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 214 മുതൽ 218 വരെ .

ആഖ്യാനവും കാലഘട്ടവും തിരുത്തുക

സൂത പൗരാണികനായ രോമഹർഷണൻ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ മുനിമാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാനം . തുടക്കം വൈഷ്ണവമാണെങ്കിലും അന്ത്യം ശൈവമായാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാന പ്രത്യേകത . എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം .[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. [പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ , dc books , 18 puranas series]


പുരാണങ്ങൾ
ബ്രഹ്മപുരാണം | ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം | ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണം | മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം | ഭവിഷ്യപുരാണം | വാമനപുരാണം | വിഷ്ണുപുരാണം | ഭാഗവതപുരാണം | നാരദേയപുരാണം | ഗരുഡപുരാണം | പദ്മപുരാണം | വരാഹപുരാണം | വായുപുരാണം | ലിംഗപുരാണം | സ്കന്ദപുരാണം | അഗ്നിപുരാണം | മത്സ്യപുരാണം | കൂർമ്മപുരാണം | ശിവപുരാണം | നാഗപുരാണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വരാഹപുരാണം&oldid=2526009" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്