പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

18 മഹാപുരാണങ്ങളിൽ വച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തേതാണ് കൂർമ്മപുരാണം. വളരെയധികം ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ ഈ പുരാണത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് നാലിലൊന്നു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ .

ശ്ളോകസംഖ്യയും പുരാണഘടനയുംതിരുത്തുക

ഈ പുരാണത്തിനു ബ്രാഹ്മീ , ഭാഗവതീ , സൗരീ , വൈഷ്ണവീ - എന്നിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 17000 ശ്ളോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മത്സ്യപുരാണം പറയുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മി മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ . അതാകട്ടെ 6000 ശ്ളോകങ്ങളേയുള്ളൂ .

ബ്രാഹ്മിയിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് .

53 അദ്ധ്യായങ്ങൾ വരുന്ന പൂർവ്വഭാഗം , 46 അദ്ധ്യായങ്ങൾ വരുന്ന ഉത്തരഭാഗം . ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തം 99 അദ്ധ്യായങ്ങളും 6000 ശ്ളോകങ്ങളുമുള്ള ബ്രാഹ്മി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂർമ്മപുരാണം .

കാലഘട്ടംതിരുത്തുക

ഈ പുരാണത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് 5 , 6 നൂറ്റാണ്ടുകളാണെന്നു ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു .[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൂർമ്മപുരാണം&oldid=2526019" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്