മഹാപുരാണങ്ങൾ 18 ഉള്ളതിൽ വലിപ്പത്തിലും , എണ്ണത്തിലും രണ്ടാമത്തേതാണ് പദ്മപുരാണം .ഇതിൽ വിരാട്പുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശിരസ്സ്, ബ്രാഹ്മം , ഹൃദയം, പത്മം എന്നിവയാണ് കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് . വിഷ്ണു ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു പത്മം ഉണ്ടായി . ആ പത്മം ഭൂമിയാണ് .

ശ്‌ളോകസംഖ്യയും പുരാണഘടനയും തിരുത്തുക

വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഈ പുരാണത്തിനു 55000 ശ്ളോകങ്ങളുണ്ട് . (ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്കന്ദത്തിനാണ് . അതിനു ഏതാണ്ട് 84000 ശ്ളോകസംഖ്യ വരും ).

ഈ പുരാണം 7 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

1 ) സൃഷ്ടിഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 198 , ശ്ളോകങ്ങൾ 11603 .

2 ) ഭൂമിഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 125 , ശ്ളോകങ്ങൾ 6609 .

3 ) സ്വർഗ്ഗഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 56 , ശ്ളോകങ്ങൾ 3107 .

4 ) ബ്രഹ്മഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 25 , ശ്ളോകങ്ങൾ 1068 .

5 ) പാതാളഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 205 , ശ്ളോകങ്ങൾ 9504 .

6 ) ഉത്തരഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 305 , ശ്ളോകങ്ങൾ 15067 .

7 ) ക്രിയാഖണ്ഡം - അദ്ധ്യായങ്ങൾ 42 , ശ്ളോകങ്ങൾ 3179 .

പത്മപുരാണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മറ്റു പുരാണങ്ങളിലെ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് . പലപ്പോഴായി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാകാം കാരണം . എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോ , പത്താം നൂറ്റാണ്ടോ ആകാം ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം ( അവസാനമായി പൂർത്തിയായത് ). വിഷ്ണുപുരാണം പോലെ പ്രാചീനമല്ല ഇതിന്റെ രചന.

വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ പുരാണമാണ് . ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്തു ഭാഗവതം പോലെ ഉദയം കൊണ്ടതാണ് ഈ പുരാണവും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു .[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. [പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ , dc books , 18 puranas series]


പുരാണങ്ങൾ
ബ്രഹ്മപുരാണം | ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം | ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണം | മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം | ഭവിഷ്യപുരാണം | വാമനപുരാണം | വിഷ്ണുപുരാണം | ഭാഗവതപുരാണം | നാരദേയപുരാണം | ഗരുഡപുരാണം | പദ്മപുരാണം | വരാഹപുരാണം | വായുപുരാണം | ലിംഗപുരാണം | സ്കന്ദപുരാണം | അഗ്നിപുരാണം | മത്സ്യപുരാണം | കൂർമ്മപുരാണം | ശിവപുരാണം | നാഗപുരാണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പദ്മപുരാണം&oldid=3139298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്