യോട്ട- അളവു സമ്പ്രദായത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏകക പുർവ്വപ്രത്യയം ആണ്. 1024 അല്ലെങ്കിൽ 1000000000000000000000000 ആണിത്. ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകം Y ആകുന്നു. പുർവ്വപ്രത്യയത്തിന്റെ പേര് വന്നത്, ഗ്രീക്കു വാക്കായ, οκτώ (októ)ൽ നിന്നാണ്. ഇതിന്റെ അർഥം എട്ട് എന്നാണ്. കാരണം ഇത് 10008 നു തുല്യമാണ്. 1991ൽ ആണ് ഇത് എസ്. ഐ ൽ ചേർത്തത്. [1] ഉപയൊഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:

SI പൂർവ്വപ്രത്യയങ്ങൾ
Prefix 1000m 10n Decimal English word Since[n 1]
name symbol short scale long scale
യോട്ട Y  10008  1024 1000000000000000000000000  septillion  quadrillion 1991
സിറ്റ Z  10007  1021 1000000000000000000000  sextillion  thousand trillion 1991
എക്സ E  10006  1018 1000000000000000000  quintillion  trillion 1975
പെറ്റ P  10005  1015 1000000000000000  quadrillion  thousand billion 1975
ടെറ T  10004  1012 1000000000000  trillion  billion 1960
ഗിഗ G  10003  109 1000000000  billion  thousand million 1960
മെഗ M  10002  106 1000000             million 1960
കിലോ k  10001  103 1000             thousand 1795
ഹെക്റ്റോ h  10002/3  102 100             hundred 1795
ഡെക്കാ da  10001/3  101 10             ten 1795
 10000  100 1             one
ഡെസി d  1000−1/3  10−1 0.1             tenth 1795
സെന്റി c  1000−2/3   10−2 0.01             hundredth 1795
മില്ലി m  1000−1  10−3 0.001             thousandth 1795
മൈക്രോ μ  1000−2  10−6 0.000001             millionth 1960
നാനോ n  1000−3  10−9 0.000000001  billionth  thousand millionth 1960
പീക്കോ p  1000−4  10−12 0.000000000001  trillionth  billionth 1960
ഫെംറ്റോ f  1000−5  10−15 0.000000000000001  quadrillionth  thousand billionth 1964
അറ്റോ a  1000−6  10−18 0.000000000000000001  quintillionth  trillionth 1964
സെപ്റ്റോ z  1000−7  10−21 0.000000000000000000001  sextillionth  thousand trillionth 1991
യൊക്റ്റോ y  1000−8  10−24  0.000000000000000000000001  septillionth  quadrillionth  1991
  1. The metric system was introduced in 1795 with six metric prefixes. The other dates relate to recognition by a resolution of the General Conference on Weights and Measures (CGPM).

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Resolution 4 of the 19th CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)". BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).
  2. Kennish, Michael J. (2001). Practical handbook of marine science. Marine science series (3rd ed.). CRC Press. p. 35. ISBN 0-8493-2391-6.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യോട്ട-&oldid=3778166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്