എക്സ അളവുസമ്പ്രദായത്തിൽ പൂർവ്വപദമാണ് ഇത് 1018 അല്ലെങ്കിൽ 1000000000000000000 ആകുന്നു. 1975ൽ ആണ് ഇത്, International System of Units (SI)ൽ ചേർത്തത്. ഇതിന്റെ പ്രതീകം E ആകുന്നു.

എക്സ എന്നത് ഗ്രീക്ക് വാക്കായ Greek ἕξ, used as a prefix ἑξά-,ൽ നിന്നും വന്നതാണ്. അർഥം 6 എന്നാകുന്നു. കാരണം, ഇത് 10006തുല്യമാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഏപ്രിൽ 2012ലെ കണക്കുപ്രകാരം ഗൂഗിൾ മെയിലിനു വേണ്ട സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒരു എക്സാബൈറ്റിനും മുകളിലാണ്. (10240 megabytes of storage per user multiplied by an estimated 260 million users).Prefix 1000m 10n Decimal English word Since[n 1]
name symbol short scale long scale
യോട്ട Y  10008  1024 1000000000000000000000000  septillion  quadrillion 1991
സിറ്റ Z  10007  1021 1000000000000000000000  sextillion  thousand trillion 1991
എക്സ E  10006  1018 1000000000000000000  quintillion  trillion 1975
പെറ്റ P  10005  1015 1000000000000000  quadrillion  thousand billion 1975
ടെറ T  10004  1012 1000000000000  trillion  billion 1960
ഗിഗ G  10003  109 1000000000  billion  thousand million 1960
മെഗ M  10002  106 1000000             million 1960
കിലോ k  10001  103 1000             thousand 1795
ഹെക്റ്റോ h  10002/3  102 100             hundred 1795
ഡെക്കാ da  10001/3  101 10             ten 1795
 10000  100 1             one
ഡെസി d  1000−1/3  10−1 0.1             tenth 1795
സെന്റി c  1000−2/3   10−2 0.01             hundredth 1795
മില്ലി m  1000−1  10−3 0.001             thousandth 1795
മൈക്രോ μ  1000−2  10−6 0.000001             millionth 1960
നാനോ n  1000−3  10−9 0.000000001  billionth  thousand millionth 1960
പീക്കോ p  1000−4  10−12 0.000000000001  trillionth  billionth 1960
ഫെംറ്റോ f  1000−5  10−15 0.000000000000001  quadrillionth  thousand billionth 1964
അറ്റോ a  1000−6  10−18 0.000000000000000001  quintillionth  trillionth 1964
സെപ്റ്റോ z  1000−7  10−21 0.000000000000000000001  sextillionth  thousand trillionth 1991
യൊക്റ്റോ y  1000−8  10−24  0.000000000000000000000001  septillionth  quadrillionth  1991
  1. The metric system was introduced in 1795 with six metric prefixes. The other dates relate to recognition by a resolution of the General Conference on Weights and Measures (CGPM).
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എക്സ-&oldid=2311470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്