വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎1776 ‎[12 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎എ ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം ‎[31 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎ബി ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം ‎[31 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎സി ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം ‎[31 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎ഡി ഇംഗ്ലീഷക്ഷരം ‎[31 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ചൈത്രം ‎[135 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎പാദം(ഗണിതശാസ്ത്രം) ‎[136 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎സുബ്‌ഹ് ‎[159 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎കമാന അണക്കെട്ട് ‎[163 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎നീഗ്രോയ്ഡ് ‎[201 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎ഇരിപ്പൂനിലം ‎[204 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎ചക്കൂക്കടവ് ‎[206 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎മേപ്പറമ്പ് ‎[221 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎പൂവാലൻ പരൽ ‎[222 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎തൃക്കണ്ടിയൂർ ‎[223 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎ഗവ.യൂ.പി. സ്ക്കൂൾ ചീരഞ്ചിറ ‎[228 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎ബൈളാവി ‎[230 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎ഹെറോദാ ആൻറ്റിപ്പാസ് ‎[231 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎വട്ടക്കുണ്ട് ‎[232 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎നെടിയനാട് ‎[233 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎ബനിയൻ ‎[235 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎കോട്ടക്കൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര ‎[237 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎ഉപചിത്രം (ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സ്) ‎[238 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎ഏല ‎[238 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎വിക്രം ജോഷി ‎[241 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎തെന്നൂർ മുക്ക് ‎[242 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎പുല്ലോറമ്മൽ ‎[243 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎നവമാലിക ‎[244 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎ഡയസ്പോറ ‎[245 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎ഉജ്ജ്വല ‎[245 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോട്ടയം ‎[248 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎ലാംബ്ഡ ‎[249 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎തുകൽവാദ്യം ‎[250 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎ഉജ്ജ്വലം ‎[253 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎അമലതരം ‎[257 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎അലോല ‎[260 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎കമനീയം ‎[265 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎മിർ സാദിക് ‎[266 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎പെരുമ്പയർ ‎[268 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎ഉർവശി (വൃത്തം) ‎[268 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎പള്ളം ‎[271 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎അലസ ‎[273 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎കൊറ്റമ്പള്ളി ‎[274 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎കുവലിനി ‎[275 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎ചെങ്ങാനി ‎[276 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎ജൈവ വിപണി ‎[277 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎കാക്കടവ് ‎[277 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎ദിശ ‎[278 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎സാരസനയന ‎[285 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎സലിലനിധി ‎[285 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ചെറിയ_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്