ഞാങ്ങാട്ടിരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഞാങ്ങാട്ടിരി ദേശത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഞാങ്ങാട്ടിരി ശ്രീഭഗവതിക്ഷേത്രം. മാതൃദേവതയായ ദുർഗ്ഗാദേവി മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശാസ്താവ് (രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠകൾ), ഹനുമാൻ എന്നിവർക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ നൂറ്റെട്ട് ദുർഗ്ഗാലയങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമനാണെന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കിഴക്കുഭാഗത്ത് പുഴ വരുന്ന അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. കാശിയിൽ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഭാരതപ്പുഴയും വടക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നത് സവിശേഷമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. തന്മൂലം, ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശക്തികൂടുമെന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. കുംഭമാസത്തിൽ രോഹിണി നാളിൽ കൊടികയറി എട്ടാം നാളിൽ ഉത്സവത്തോടെ സമാപിയ്ക്കുന്ന കൊടിയേറ്റുത്സവം, മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാളിലെ നിറമാല, കന്നിമാസത്തിലെ നവരാത്രി, വൃശ്ചികമാസത്തിലെ തൃക്കാർത്തിക എന്നിവയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷങ്ങൾ. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ മഹാക്ഷേത്രം.

ഐതിഹ്യംതിരുത്തുക

ക്ഷേത്രനിർമ്മിതിതിരുത്തുക

ക്ഷേത്രപരിസരവും മതിലകവുംതിരുത്തുക

ശ്രീകോവിൽതിരുത്തുക

നാലമ്പലംതിരുത്തുക

വിശേഷദിവസങ്ങൾതിരുത്തുക

കൊടിയേറ്റുത്സവംതിരുത്തുക

നിറമാല മഹോത്സവംതിരുത്തുക

നവരാത്രിതിരുത്തുക

തൃക്കാർത്തികതിരുത്തുക