എന്നെക്കുറിച്ച് തിരുത്തുക

നവീൻ ശങ്കർ‌
  ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം കൊല്ലം ജില്ലയാണ്‌ .


  ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
17 വർഷം  24 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഇദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഇമെയിൽ ജിമെയിൽ ആണ്.

വിക്കിപുരാണം തിരുത്തുക

  • 21 ജൂൺ 2006 ൽ 12:59 മണിക്ക് ഇംഗീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗമായി.
  • 23 മാർച്ച് 2007 ൽ 14:49 മണിക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഞാൻ തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ:

തലവൂർ . കൊട്ടാരക്കര . കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം . ഭൗതികശാസ്ത്രം . ചക്രവർത്തി ഭരതൻ . മൈക്കേൽ ഫാരഡെ . അമ്മ (നോവൽ) . ആകാശമുല്ല . ജമന്തി . തുളു ഭാഷ . തുളു ലിപി . ഇട (ചിഹ്നനം) . തത്സമം . തദ്ഭവം . പൗനരുക്ത്യം . പ്രശ്ലേഷം (ചിഹ്നനം) . കേരള ഹൈക്കോടതി . പിന്നെയും ഏതൊക്കെയോ...

എന്റെ ശേഖരണശാല തിരുത്തുക

എന്റെ പ്രയോഗശാല തിരുത്തുക

പ്രയോഗപത്രങ്ങൾ

ഭാഷാ ഉപകരണങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരുത്തുക