കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ; പരമ്പരാഗതക്രമത്തിലുള്ള പട്ടിക
സ്വതന്ത്രലിപിയോടെ ക്ക ങ്ക ങ്ങ ച്ച ഞ്ച ഞ്ഞ ട്ട ണ്ട ണ്ണ ത്ത ന്ത ന്ന പ്പ മ്പ മ്മ
സ്വതന്ത്രലിപിയില്ലാതെ ക്‌ക ങ്‌ക ങ്‌ങ ച്‌ച ഞ്‌ച ഞ്‌ഞ ട്‌ട ണ്‌ട ണ്‌ണ ത്‌ത ന്‌ത ന്‌ന പ്‌പ മ്‌പ മ്‌മ


ഫലകം | group4 = അക്കങ്ങൾ | list4 =