ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരുഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതും എന്നാൽ കാലക്രമേണ അർഥത്തിലോ, ഉച്ചാരണത്തിലോ, എഴുത്തിലോ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതുമായ പദങ്ങളാണ് തദ്ഭവങ്ങൾ.

മലയാളത്തിലെ തദ്ഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

മലയാളത്തിലെ ഒട്ടനവധി പദങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ നിന്നോ അതിൽനിന്നും പാലി, എളു (സിംഹെളു, സിംഹേളു, ഏളു എന്നും പേരുകൾ), മഹാരാഷ്ട്രി, മാഗധി ഇത്യാദി പ്രാകൃതഭാഷകൾ വഴിയോ രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള തദ്ഭവങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

ശുദ്ധം തദ്ഭവം അഭ്യുക്തികൾ
അനുജഃ അനിയൻ
അക്ഷദണ്ഡഃ അച്ചുതണ്ട്
അഗ്നിഹോത്രി അക്കിത്തിരി
അവച്ഛാദനം / ആച്ഛാദനം ഓച്ഛാനം
അശുദ്ധം അയിത്തം
അംബാ അമ്മ
ആലാവർതം ആലവട്ടം
ഉപചാരം ഓശാരം
ഉഷ്ട്രഃ / ഉഷ്ട്രകഃ ഒട്ടകം
കച്ഛാ കച്ച വസ്ത്രാഞ്ചലം
കച്ഛോരം കച്ചോലം
കിങ്കിണീ കിങ്ങിണി
കുണ്ഡീ കിണ്ടി
കുന്ദുരുഃ/കുന്ദുരുകഃ കുന്തുരുക്കം / കുന്തിരിക്കം
കുഹുരവഃ കുരവ
ക്ഷാരം ചാരം
ഖട്വാ കട്ടിൽ
ഖണ്ഡഃ കണ്ടം
ഗർദഭഃ കഴുത സംസ്കൃതത്തിലെ ഗർദഭഃ പ്രാകൃതത്തിൽ (പാലിയിൽ) ഗലുദഹ/ഗളുദഹ/ഗളുദ എന്നും
പ്രാകൃതമലയാളത്തിൽ കഴുത എന്നും ആകുന്നു
ഗോധൂമഃ ഗോതമ്പ്
ഘടകഃ കഴകം പ്രാകൃതത്തിൽ കളഗ
ഘനം കനം
ഘുർഘുരകഃ കൂർക്കം
ചതുഷ്കം ചൗക്ക, ചാക്ക
ചമ്പകഃ ചെമ്പകം ചമ്പകം എന്ന തത്സമരൂപവും ഭാഷയിൽ ഉണ്ട്.
ചർമകാരഃ ചെമ്മാൻ
ചർമയഷ്ടിഃ ചമ്മട്ടി
ഛഗണഃ ചാണകം
ജ്യേഷ്ഠഃ ചേട്ടൻ
ഝടിഃ ചെടി
തക്ഷഃ/തക്ഷകഃ തച്ചൻ
തിമിംഗിലഃ തിമിംഗിലം
തിഥിഃ തീയതി
ദണ്ഡഃ തണ്ട്
ദർവീ തവി
ദേവാചാരഃ തേവാരം പ്രാകൃതം ദേവായര
ദ്രോണീ തോണി
നന്ദ്യാവർതഃ നന്ത്യാർവട്ടം
നാഡികാ നാഴിക
നാണകം നാണയം
നാരാചഃ നാരായം
നാരികേലഃ/നാലികേരഃ നാളികേരം
പക്വം പാകം
പക്ഷം പക്കം
പംക്തി പന്തി
പടോലഃ പടവലം, പടോലം
പിണ്യാകഃ പിണ്ണാക്ക്
പത്രം പട്ടം
പത്രകം പട്ടയം
പത്രികാ പട്ടിക
പലാശഃ പ്ലാശ്
പല്യങ്കഃ പല്ലക്ക്
ഭണ്ഡാഗാരം ഭണ്ഡാരം, പണ്ടാരം
ഭിക്ഷാ പിച്ച
ഭേണ്ഡാ വെണ്ട
ഭ്രമരകം/ഭ്രമരികാ പമ്പരം
മഞ്ജിഷ്ഠാ മഞ്ചട്ടി
മന്ഥഃ / മന്ഥാനഃ മത്ത് മോരും തൈരുമൊക്കെ കടയാനുള്ള കടകോൽ
മരകതം മരതകം
മൃതാ മറുത
യജമാനഃ ഏമാൻ
രംഗഃ അരങ്ങ്
രുധിരം ഉതിരം
ലക്ഷ്യം ലക്ക് / ലാക്ക്
വിനാഡികാ വിനാഴിക
വ്യാഖ്യാനം വക്കാണം
ശക്തി (ശക്തി എന്ന ദേവി) ചക്കി ചക്കി എന്ന സ്ത്രീനാമം;
'ചക്കിയും ചങ്കരനും' എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ ചക്കി. ശക്തിയും ശങ്കരനും എന്ന് ഉദ്ദേശ്യം.
ശങ്കരഃ ചങ്കരൻ ചങ്കരൻ എന്ന പുരുഷനാമം;
'ചക്കിയും ചങ്കരനും' എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ ചങ്കരൻ. ശക്തിയും ശങ്കരനും എന്ന് ഉദ്ദേശ്യം.
ശംഖം ശംഖ്, ചങ്ക്
ശഷ്പം ചപ്പ് ഇളം പുല്ല്, കരിങ്കറുകപ്പുല്ല്
ശാക്യഃ ചാക്യാൻ / ചാക്യാർ ഒരു അമ്പലവാസി ജാതി
ശാസ്താ ചാത്തൻ
ശുല്കം ചുങ്കം
ശുഷ്കഃ ചുക്ക്
ശൃംഖലാ ചങ്ങല
ശ്രാദ്ധം ചാത്തം
ശ്രാവണം ആവണി, ആവണം, ഓണം
ശ്രീ തിരു / തൃ
ശ്രേണി ഏണി
ഷഡങ്ഗം ചടങ്ങ്
സന്ധ്യാ അന്തി
സമിധഃ ചമത കത്തിക്കാനുള്ള വിറക്
സംഘാടഃ ചങ്ങാടം
സംഘാതഃ ചങ്ങാതം
സംഘത്വം ചങ്ങാത്തം
സാരം ചാറ്
സീമാ ശീമ
സീതാ ചിരുത
സീസം ഈയം
സോമയാജീ ചോമാതിരി
സ്തോത്രം തോറ്റം
സ്ഥലീ തളി
സ്ഥലം തളം, അളം
സ്ഥാനം താനം
സ്ഥൂണാ തൂൺ
സ്ഫോടകം പടക്കം
ഹിക്കാ ഇക്കിൾ, എക്കിൾ, എക്കിട്ടം
ഹിതം ഇതം, എതം

തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള തദ്ഭവങ്ങളും മലയാളത്തിലുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

മൂലം തദ്ഭവം
Altar അൾത്താര
Battalion പട്ടാളം
Captain കപ്പിത്താൻ
Christ ക്രിസ്തു
Endorsement ഇണ്ടാസ്
France പറങ്കി
Hospital ആശുപത്രി, ആസ്പത്രി
Jesus യേശു
Judge ജഡ്ജി
Lantern റാന്തൽ
Madam മദാമ്മ
Superintendent സൂപ്രണ്ട്

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തദ്ഭവം&oldid=3316900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്