മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ
സ്വരങ്ങൾ,ം,ഃ →

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

ക് കാ കി കീ കു കൂ കൃ കൃ^ ക്ഌ ക്ൡ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൗ കം കഃ
ഖ് ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖൃ^ ഖ്ഌ ഖ്ൡ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖോ ഖോ ഖൗ ഖം ഖഃ