വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതണെന്ന് കരുതുന്നു. --ജോസഫ് 17:00, 29 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

  •   എതിർക്കുന്നു 6 അവലംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലേഖനത്തിനുള്ളത്. ഇത് തീർച്ചയായും അപര്യാപ്തമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതല്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:04, 2 മാർച്ച് 2014 (UTC)
 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല.--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:45, 23 ജൂൺ 2014 (UTC)