വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം

എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാംതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 03:45, 24 നവംബർ 2013 (UTC)

 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല.- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:39, 23 ജൂൺ 2014 (UTC)


എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാംതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാൻ പുനർനാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുതുതായി ചേർത്ത് പൂർണ്ണത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--അജിത്ത്.എം.എസ് (സംവാദം) 03:29, 8 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

  ഏപ്രിൽ മാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം  -- ബിപിൻ (സംവാദം) 08:54, 1 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)