വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 6

പ്രമാണം:ChalakudyTramway.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:03, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടി-സൌത്ത്-ജങ്ഷൻ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:04, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ooty distant view.JPGതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 12:11, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cochin Ooty Map.gifതിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗപരിധിയിൽ വരില്ല. ഉറവിടമില്ല Vssun 12:13, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC) {{ബദൽ:തിരുമാനം|നീക്കം ചെയ്തു}}

പ്രമാണം:Badagas ooty ATW Penn.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:15, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ooty Map.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:16, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ststephens1905 ooty.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:17, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Sullivan round.JPGതിരുത്തുക

-->

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:18, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ooty lake 1905.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:19, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ooty lake 1875.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 12:20, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kerala temple festival.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:34, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thalassery Map.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:39, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മാഹികടൽ.JPGതിരുത്തുക

-->

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:40, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

അനുമതി ചേർക്കുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 17:17, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൊച്ചിക്കാഴ്ച.jpgതിരുത്തുക

-->

കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല. എങ്കിലും ഈ ഫ്ലിക്കർ ഉപയോക്താവിന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒന്നുകിൽ പകർപ്പവകാശസംരക്ഷിതം, അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തവയാണ്. Vssun 16:02, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:RainbowBridge.jpgതിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉറവിടം. Vssun 16:03, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Highway juma masjid Kaloor.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 16:05, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Highcourt cochy.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:05, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Edappally.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:06, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:NIO cochin.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:06, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Fisheries inst ekm.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:07, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jewstreet 1913.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:09, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പെരുമ്പടപ്പ്-ലോഗൊl.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:10, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vembiliyam temple angamaly.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:12, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madrasa angamaly.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:13, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:LF hospital angamaly.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:14, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Viswajyothischoolangamali.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:14, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പടുപുഴഭാഗവതിക്ഷേത്രം-അങ്കമാലി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:15, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Telk angamaly.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:16, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Morning star college.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:17, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kamco angamaly.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:18, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഗീവർഗീസ്-പള്ളി-അങ്കമാലി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:19, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കോതകുളങ്ങരക്ഷേത്രം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:20, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mattur canal.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:21, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Angamaly map.pngതിരുത്തുക

-->

വിക്കിപീഡിയയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി Vssun 16:22, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പെരുമൺ തേര്.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവ ചേർക്കുക Vssun 06:28, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Bharani-flags kodungallur.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 10:36, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur-temple flag post.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 10:54, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thejas news paper.jpgതിരുത്തുക

-->

ലേഖനത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ന്യായോപയോഗചിത്രത്തിൽ, ഈ മുദ്ര വ്യക്തമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ മുദ്ര അനാവശ്യമെന്നു കരുതുന്നു. Vssun 11:19, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:അങ്ങാടിക്കടവ്-അങ്കമാലി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:33, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:അങ്കമാലി-ജങ്ക്ഷൻ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:34, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thana ijk.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:40, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ദൈവത്തിൻറെ സ്വന്തം ജില്ല.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:46, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കവാടം2.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:46, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പ്രവേശന കവാടം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:47, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:താഴെ നിന്നും.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:47, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മുകൾ കാഴ്ച.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:48, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Black&Red pottery megalithic culture.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 11:49, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Swaraaj round tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 11:55, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Keralasahithyaacademi tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:57, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Maraprem church tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 11:57, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Fineartscollege tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:06, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vhsc tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:06, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Townhall tcr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:07, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ലൂർദ്ദ്-കതീഡ്രൽ-തൃശ്ശൂർ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:07, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൊമ്പ്(വാദ്യം).jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:22, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മദ്ദളം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 12:23, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിപ്പുഴ1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 14:13, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിപ്പുഴ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 14:14, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Uganda map.pngതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 14:18, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kalady bridge.jpgതിരുത്തുക

-->

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം. ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 14:22, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Periyar perumbavoor.JPGതിരുത്തുക

-->

അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 14:23, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Watersystem kavery.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല, തെറ്റായ പകർപ്പവകാശാനുബന്ധം Vssun 14:27, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മേക്കേഡാടു.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല. Vssun 14:31, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jog Falls Karnataka.jpgതിരുത്തുക

-->

അനുമതിയില്ല. അനുമതി ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വേണം Vssun 14:34, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vayilya Kunnilappan.jpgതിരുത്തുക

-->

തെറ്റായ പകർപ്പവകാശാനുബന്ധം Vssun 14:37, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:RIN Mutineers Memorial.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 15:17, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guards.jpegതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്. Vssun 15:23, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:26, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മലബാർ‌മാനുവൽ‌‌മാതൃഭൂമി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 15:54, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മാതൃഭൂമി പുറത്തിറക്കിയ പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായൊന്നും പറയാത്ത ലേഖനത്തിൽ, പകർപ്പവകാശമുള്ള ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യായോപയോഗമല്ലെന്നതിനാലാണ് ഈ ചിത്രം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. ലേഖനത്തിൽ വീണ്ടും ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കരുതുന്നു.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് vssun (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

പ്രമാണം:Copy of elf Portuguese Asia India Goa Tanga ND (1828-34.jpgതിരുത്തുക

-->

വിക്കിപീഡിയക്ക് മാത്രമുള്ള അനുമതി, അനുവദനീയമല്ല. Vssun 16:06, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Prithwiraj.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ അനുമതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നേരിട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനാകൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം അനുമതി സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 13:34, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort1a.jpgതിരുത്തുക

-->

ചിത്രകാരനു മാത്രമേ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ. Vssun 14:58, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort3a.jpgതിരുത്തുക

-->

അനുമതി യോഗ്യമല്ല. Vssun 15:04, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Manavikraman.jpgതിരുത്തുക

-->

ഈ ചിത്രം ആര്/എന്ന് വരച്ചു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. രചയിതാവിന്റെ മരണശേഷം 60 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുക. ചിത്രം വരച്ച കാലയളവിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശവിവരങ്ങളെങ്കിലും ചിത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. Vssun 15:12, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thirumandhankunnu.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവ ചേർത്തിട്ടില്ല. Vssun 15:23, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:MarthandaVarma.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വേണം + തിയതി Vssun 06:49, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വേണം + തിയതി/രചയിതാവ് (സാധ്യമെങ്കിൽ) Vssun 08:33, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ-ഫുൾ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം + തിയതി + രചയിതാവ് Vssun 08:34, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ-സ്റ്റാമ്പ്.jpgതിരുത്തുക

-->

തെറ്റായ അനുമതി Vssun 08:35, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:LOC Kargil.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒറ്റവരിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാർഗിൽ യുദ്ധം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നുകരുതുന്നു. ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി അത്യാവശ്യമാണ് Vssun 10:55, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

  --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:27, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Operation Vijay memorial.jpgതിരുത്തുക

-->

നോൺ കമേഴ്സ്യൽ, നോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് അനുമതി Vssun 10:56, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കാർഗിൽ-യുദ്ധസ്മാരകം-ഡൽഹി.jpgതിരുത്തുക

-->

പരിഷ്കരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അനുമതി Vssun 10:57, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kargil Pinaka.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നിലവിലില്ല Vssun 10:58, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മായ്ക്കുക --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:28, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kargil Bofors.jpgതിരുത്തുക

-->

ബൊഫോഴ്സിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ കോമൺസിൽ ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കേ, പകർപ്പവകാശമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു കരുതുന്നു. Vssun 11:06, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

  --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:30, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Zojila05.jpgതിരുത്തുക

-->

ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല Vssun 11:21, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Op vijay memorial tololing.jpgതിരുത്തുക

-->

നോൺ കമേഴ്സ്യൽ നോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് അനുമതി Vssun 11:22, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pompey.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 11:45, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Prakashraj.jpgതിരുത്തുക

-->

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നെടുത്ത ചിത്രം. അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു റസിമാൻ ടി വി 13:15, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Abdu sb.jpgതിരുത്തുക

-->

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം. അനുമതിക്ക് സാധുതയില്ല. ഒ.ടി.ആർ.എസ്. സ്ഥിരീകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. Vssun 11:47, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Malayala Manorama.jpgതിരുത്തുക

-->

ലേഖനത്തിലെ പത്രത്താളിൽ ഈ ലോഗോ വ്യക്തമായി കാണാം. ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നതിനാൽ ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Vssun 15:36, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് -- ‌റസിമാൻ ടി വി 15:37, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)
പത്രത്താളിലെ ലോഗോ ആണെങ്കിൽ ഒകെ. കുഴപ്പമില്ല. നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. --Rameshng:::Buzz me :) 16:08, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:KairaliLogo.jpgതിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കുക Vssun 15:32, 30 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --Anoopan| അനൂപൻ 15:39, 30 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Barabati-Stadium.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാണെന്ന് സൂചനയില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 08:45, 2 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC) :പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണെന്ന് സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun 15:42, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kulakkada GVHSS.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടത്തിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല റസിമാൻ ടി വി 17:34, 6 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ഉറവിടം schoolwiki യിൽ നിന്നാണ്, ചിത്രത്തിൽ രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--Kiran Gopi 19:45, 7 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)
സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ഉള്ളടക്കം എല്ലാം ജി.എഫ്.ഡി.എൽ. പ്രകാരം എന്നതിനാൽ ചിത്രങ്ങളും ജി.എഫ്.ഡി.എൽ. പ്രകാരം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കാം.--Vssun 15:55, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പ്ലാച്ചിമട‌സമരം.jpgതിരുത്തുക

-->

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത നോൺകമേഴ്ഷ്യൽ അനുമതി റസിമാൻ ടി വി 17:53, 6 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pbchurch.jpgതിരുത്തുക

-->

ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല റസിമാൻ ടി വി 17:26, 7 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vinodayathra banner.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം കണ്ണി ചേർക്കുക Vssun 15:08, 30 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

--Vssun 03:05, 1 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cochinel.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല്ല Vssun 16:11, 24 മാർച്ച് 2010 (UTC)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochinel.png --Vssun 06:02, 1 മേയ് 2010 (UTC)

പകർപ്പവകാശത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നു. --Vssun 06:34, 4 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ayyankali.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല, തെറ്റായ അനുമതി, ഉറവിടമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായോപയോഗം സാധ്യമാണ്. Vssun 14:56, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:2010 ICC World Twenty20 Logo.svgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമടക്കം ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 03:14, 27 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കല്പീഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചേർത്തത് അതുപോലെയാണ്‌ ഈ ചിത്രം മലയാളം വിക്കിയിലും ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.--കിരൺ ഗോപി 04:21, 27 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ചേർത്തു.

പ്രമാണം:ഓട്ടൻ‌തുള്ളൽ.jpgതിരുത്തുക

-->

പരിഷ്കരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ചിത്രം. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല Vssun 14:01, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 7 ദിവസം കൂടി സമയം നൽകുന്നു. --Vssun 11:22, 21 മാർച്ച് 2010 (UTC)