വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 3

പ്രമാണം:Cf-105 1.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cf 105.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:20, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Chappati-0006.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:24, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Chicago @ Night from JH.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയീൽ പ്രമാണമില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:28, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

  മാറ്റത്തിനുശേഷം ചെയ്തതാണ്‌ - പുതിയ ചിത്രം ചേർത്ത്ട്ടുണ്ട്, നീക്കം ചെയ്യാം --ഷാജി 23:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cholanaickan.JPG

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:31, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Coa tajikistan.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. ഉറവിടമില്ലാത്തതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 10:33, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനത്തിൽ ഇതിനു പകരം കോമൺസിലുള്ള ഇതിന്റെ എസ്.വി.ജി. പതിപ്പായ പ്രമാണം:Coat of arms of Tajikistan.svg ഉപയോഗിച്ചു. പൂർണ്ണമായും പകർപ്പാവകാശ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പ് കോമൺസിൽ ലഭ്യമായിരിക്കേ ഇത് മായക്കാവുന്നതാണ് --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:43, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Coat of Arms of North Korea.png

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗപ്രമാണം എന്ന കാരണത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയും ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കുകയും വേണം റസിമാൻ ടി വി 10:34, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

എസ്.വി.ജി. പതിപ്പ് File:Coat of Arms of North Korea.svg കോമൺസിലുണ്ട്. ജിഫും ഉണ്ട് File:North Korea coa.gif. അവിടെ രണ്ടുതവണ മായക്കലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്‌. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നും മായക്കാവുന്നതാണ്‌. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:50, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:CocaCola.gif

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cochin Airport2.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. ലൈസൻസും ഉറവിടവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 10:36, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

നീക്കം ചെയ്യാം. --Vssun 11:33, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Computing Barnstar.png

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:37, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Crop 09.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:40, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cuba coa.png

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 10:42, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും കോമൺസിലുള്ളതുമായ File:Coat of Arms of Cuba.svg ഉപയോഗിച്ചു. പകർപ്പാവകാശപരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ലെങ്കിലും കോമൺസിലുള്ളതിനാൽ മായ്ക്കാം. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:57, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:DCCurrent.gif

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 10:43, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

എസ്.വി.ജി. പതിപ്പ് നിലവിലുണ്ട്. ലേഖനത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീക്കം ചെയ്യാം. --Vssun 11:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:DSC02346.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:44, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC) അപരനെ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun 15:27, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Dilruba.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:48, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Daw Aung San Suu Kyi.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്തതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 10:51, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

നീക്കം ചെയ്യാം. --Vssun 11:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:LucMontan.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണം. ഉറവിടം പകർപ്പാവകാശം എന്നിവ ചേർത്തിട്ടില്ല, ന്യായോപയോഗം അല്ല. ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 11:18, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:CHmohammedKoya.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമനുസരിച്ച് പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം ശരിയല്ല റസിമാൻ ടി വി 10:22, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

യോജിച്ച പകർപ്പവകാശാനുബന്ധവും ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --Vssun 15:10, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയ്ക്കും ന്യായോപയോഗം ചേർത്തു -- റസിമാൻ ടി വി 16:18, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]


പ്രമാണം:Doomsday clock.svg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 11:55, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:DslrAndLenses.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല. റസിമാൻ ടി വി 11:56, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:EVM carried on elephant.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. അസാധുവായ ഫെയർ യൂസ് റേഷണൽ എന്ന കാരണത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു റസിമാൻ ടി വി 11:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Fingerprint.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:06, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Fingerprint parts.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:07, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Flowrate.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് നൽകിയിട്ടില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:08, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Fossilmammoth.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. താളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗപ്രമാണം എന്ന കാരണത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ന്യായോപയോഗസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Foxbat.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Grama pathram.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:13, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Grfinger-free 941.png

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:14, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gundert Statue.JPG

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:15, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Hemmingway.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം. താളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗപ്രമാണം എന്ന കാരണത്താൽ അവിടെനിന്ന് മായ്ച്ചു റസിമാൻ ടി വി 12:18, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Punchout3.jpg

തിരുത്തുക

-->

ചിത്രം പകർപ്പവകാശമുള്ള വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മൈക്ക് ടൈസന്റെ താളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡീയയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. Vssun 14:18, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Einstein001.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഏതോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രം. ഏതെന്നുപോലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല റസിമാൻ ടി വി 09:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Apu Pather1.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 16:24, 28 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ്. ഉറവിടം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയോടെ നിലനിർത്താം. --Vssun 07:45, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഉറവിടമടക്കം വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --Vssun 06:22, 9 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Chandragupta mauryan empire.gif

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:24, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള പ്രമാണം:Chandragupta mauryan empire.GIF എന്നതിനെ മലയാളീകരിച്ചതാണ്‌, പക്ഷെ ആ ഉപയോക്താവ് പർപ്പാവകാശം ചേർത്തിട്ടില്ല, ഇതും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ തന്നെ വരുമോ? --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:33, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഇല്ല പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഏത് അനുമതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. --Vssun 15:12, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Eknayanar.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമനുസരിച്ച് പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം തെറ്റാണ്‌ റസിമാൻ ടി വി 12:00, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലനിർത്താൻ യോഗ്യമായെന്ന് കരുതുന്നു. --Vssun 06:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Encod select 1.gif

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല. ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് ലോഗോ മറയ്ക്കുകയും വേണം റസിമാൻ ടി വി 12:05, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gundert Handwriting.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:15, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഇത് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം. സ്രോതസ്സ് http://www.hermann-gundert-gesellschaft.de/en_biblio.html ആയേക്കാം.--പ്രവീൺ:സംവാദം 02:05, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
{{PD-art}} ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പടക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ലൈസൻസുണ്ടോ? --Vssun 06:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Aravindan.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 11:31, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

നേരത്തേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റൊരു ചിത്രം ഉറവിടവും ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയും അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി. പഴയ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. --Vssun 12:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:T.K.M.M College.jpg

തിരുത്തുക

-->

തെറ്റായ അനുമതി. ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമാക്കാത്തതിനാൽ പകർപ്പവകാശമുള്ള ചിത്രമായി കരുതാം. സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ന്യായോപയോഗം സാധ്യമല്ല്. Vssun 08:56, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:A scene from the great dictator.png

തിരുത്തുക

-->

ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കോമൺസിൽ സ്വതന്ത്രചിത്രം നിലവിലുണ്ട്. Vssun 10:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gdwithchimps.jpg

തിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം, പകർപ്പാവകാശം ഉറവിടം എന്നിവയില്ല ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 10:53, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ന്യായോപയോഗമേ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളു. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.--പ്രവീൺ:സംവാദം 13:24, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cottontoptamarin gd.jpg ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രവും ന്യായോപയോഗപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഒരു ചിത്രം മാത്രമേ ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യണം. --Vssun 06:19, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

അദ്ദേഹം ജന്തുക്കളോട് പെരുമാറുന്നതിന്റെ ചിത്രമല്ലേ? --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 10:02, 4 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും ജന്തുക്കളോടു പെരുമാറുന്ന രംഗമല്ലേ? രണ്ടും സമാനസ്വഭാവമുള്ളതും. --Vssun 15:30, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്നിനെ മായ്ക്കേണ്ടി വരും --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:59, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഈ ചിത്രം കൂടുതൽ നന്നായി തോന്നുന്നു.. മറ്റേ ചിത്രത്തെ മായ്ച്ചാലോ?--Vssun 06:22, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

മായ്ച്ചു. --Vssun 05:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Herman Gundert.jpg

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 12:17, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഇത് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ സ്വയം വരും--പ്രവീൺ:സംവാദം 02:09, 2 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഉറവിടം കുഴപ്പമില്ല. ചിത്രകാരൻ ആര്‌? ഏത് വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? --Vssun 06:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം ചേർക്കാം.--തച്ചന്റെ മകൻ 06:25, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല. കോമൺസ് ചിത്രം പകരം ഉപയോഗിച്ചു. ചിത്രം നീക്കാം എന്നു കരുതുന്നു. --Vssun 11:47, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:250px-Kocheril tharavaadu.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഈ വീട് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായോപയോഗം സാധ്യമല്ല Vssun 11:17, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Bhagavathy.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത അനുമതി Vssun 11:19, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Bharathan c.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല. ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത അനുമതി Vssun 11:20, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഞായോപയോഗം പറ്റില്ലേ? ഇതാണ്‌ ഉറവിടം--തച്ചന്റെ മകൻ 06:12, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Cherukunnu.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 11:21, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Talakaveri3.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 14:45, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Akbar kakkattil.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുമതി രചയിതാവിന് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ --Vssun 15:51, 8 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

അജിത്തിന്റെ അനുമതി ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഇവിടെ അറിയിക്കണം? — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jomesh (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 16:36, 12 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയ:അന്വേഷണങ്ങളുടെ സമ്മതപത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വിക്കിമീഡിയയിലേക്ക് (permissions-ml@wikimedia.org) ഇ മെയിൽ അയക്കുക. --Vssun 05:54, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഇവിടെയും തുടർനടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ നീക്കം ചെയ്യാം എന്നു കരുതുന്നു. --Vssun 14:02, 28 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

അല്പം തിരക്കിലായിപ്പോയി, അജിത്തിന്റെ മെയിൽ ഉടൻ അയപ്പിക്കാം - --Jomesh 03:30, 29 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഓടീആർ‌എസ് ക്യൂവിൽ ഇതിന്റെ മെയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. നീക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു --Jyothis 14:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Butterfly anatomy.gif

തിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധം, ഉറവിടം എന്നിവയില്ല റസിമാൻ ടി വി 10:16, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ചിത്രകാരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര വെർഷൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. --Vssun 14:50, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
കുറച്ചുസമയം തരൂ ശ്രമിച്ചുനോക്കട്ടെ --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 07:24, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഇതിനുപകരം Butterfly parts.svg ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ളതിന്റെ പകർപ്പാണ്‌. പൂർണ്ണമായും മലയാളീകരിച്ചിട്ടില്ല. സഹായിക്കുക --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 08:16, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും ഇനിയില്ല എന്നു കരുതുന്നു. --Vssun 11:01, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:PDF.png

തിരുത്തുക

-->

അഡോബി റീഡറിന്റെ താളിലല്ലാതെ ന്യായോപയോഗം സാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതുന്നു Vssun 10:32, 4 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ചിത്രം നിലവിൽ പി.ഡി.എഫ്., അഡോബി റീഡർ താളുകളിലാണുള്ളത്. അഡോബി റീഡറിനെ കൂടാതെ പി.ഡി.എഫിനെ വിവരിക്കാനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടും ലേഖനത്തിൽ അഡോബി റീഡർ വിവരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും പി.ഡി.എഫ്. എന്ന താളിൽ കൂടി ന്യായോപയോഗം സാധ്യമാണെന്നു കരുതുന്നു. ചിത്രം ഇം. വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രസ്തുത താളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്:PDF--തച്ചന്റെ മകൻ 15:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Adobepdfreader7 icon.png മറ്റൊരു ഫയൽ നിലവിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ്. PDF.png എന്ന ഐക്കൺ, പി.ഡി.എഫ്. എന്ന താളിൽ വിവരപ്പെട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യോഗ്യമല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. --Vssun 06:36, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Tvchandran.jpg

തിരുത്തുക

-->

അനുമതി ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ് Vssun 13:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:അണ്ണാറകണ്ണൻ.jpg

തിരുത്തുക

-->

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 06:18, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:ഷട്പദം.jpg

തിരുത്തുക

-->

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 06:18, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Virat vishwakaram with manu, maya, twasta, shilpi, viswagna.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്. Vssun 14:37, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനത്തിന്റെ സം‌വാദത്താളിൽ രാജേഷ് എന്ന ഉപയോക്താവ് ചിത്രം നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ സം‌വാദം താഴെ ചേർക്കുന്നു. --Vssun 10:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]അതുപോലെ manu, maya,shilpi തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രം ആണു ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്, വളരെ പഴയതും വിരളവുമായ ഒരു ചിത്രം ആണിത്. ഇതിനു യാതൊരു പകർപ്പവകശവും ഇല്ല. ഈ ചിത്രം ഇല്ലാത്ത വിശ്വകർമ്മജർക്കു downlaod ചെയ്യമല്ലോ എന്ന ഉദേശത്തോടെ ആണു ഞാൻ ഇതു അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാൻ ഈ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തതു എന്നു മനസിലാവുന്നില്ല. വിശ്വകർമ്മവ് എന്ന താളിൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു ഭുവന-വിശ്വകർമ്മവ് എന്ന രൂപം ആണ്. ശരിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിരാഡ് വിശ്വകർമ്മാവിനെയാണ് സമുദായം ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രം ആണു ഞാൻ പ്രദര്ശിപ്പിചതും. വിശ്വസ്തതയോടെ, രാജേഷ് ആചാരി Rajesh 11:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]


ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ അതിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണെന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ കാര്യം. ചിത്രത്തിന് പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രചയിതാവ് പകർപ്പവകാശമുക്തമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കണം. പകർപ്പവകാശമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. --Vssun 10:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
60 വർഷം എന്നത് രചയിതാവിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷമാണ്‌. --Vssun 10:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഈ കൃതി 1931-ലേതാണ്‌. മരണവർഷം അറിയാത്ത വ്യക്തികളുടെ കൃതികളുടെ പകർപ്പവകാശം പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം വെച്ചല്ലേ കണക്കാക്കേണ്ടത്? --തച്ചന്റെ മകൻ 15:47, 11 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

കോമൺസിൽ നിന്നും പകർത്തിയത് താഴെ..
ഇതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ രചയിതാവിനെ അനോണിമസ്/സ്യൂഡോണിമസ് എന്ന വകുപ്പിൽ പെടുത്താമോ? --Vssun 04:46, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഈ താളിൽ പറയുന്ന സിദ്ധലിംഗസ്വാമിയാണോ ഇതിന്റെ രചയിതാവ്? --Vssun 04:54, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
http://www.spectrumtour.com/tourisminindia/city-stopovers/mysore-india.html ഒരു ലിങ്ക് കൂടി --Vssun 04:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
ഗൂഗിൾ പുസ്തകക്കണ്ണി --Vssun 05:01, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

Hi, sorry for writing in English. For works from India to be hosted on Wikipedia as public domain images they must be public domain both in India and the United States:

1) India (compare Template:PD-India): Assuming this painting was first published in India in 1931 (per inscription) and that it is not a posthumous work, then, according to The Indian Copyright Act, 1957, Chapter V Section 25, it enters the public domain 60 years after the author's death. So unfortunately, unless there is knowledge about the author's death year there is no evidence the image qualifies.

2) United States (compare Template:PD-1996): if the work was public domain in India before 1 January 1996, then it is public domain in the United States. Unfortunately, because we can't be sure it is public domain in India then we can't be sure it's public domain in the United States either. (Note: Indian works published before 1923 are usually in the public domain in the United States, compare http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm)

So, the painting is not free unless information on the death date of the author can be found. Regards Hekerui 09:36, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gayu2.gif

തിരുത്തുക

-->

deleted from english wiki Anoopan| അനൂപൻ 12:27, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gujral(2).jpg

തിരുത്തുക

-->

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 12:30, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gyandendar-royaldress.jpg

തിരുത്തുക

-->

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 12:33, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gslv1.jpg

തിരുത്തുക

-->

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 12:34, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Gslv-first-stage.jpg

തിരുത്തുക

-->

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 12:35, 12 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:പേരക്ക.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവ ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 16:55, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.--അഭി 17:16, 15 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]
സെൽഫ്-സിസിഎ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ? നല്ലത് --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:41, 20 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Nibblesfat.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, പകർപ്പാവകാശവിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:15, 17 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:PDVD 038.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല, തെറ്റായ അനുമതി Vssun 15:17, 17 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Spike and tyke.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല, തെറ്റായ അനുമതി Vssun 15:17, 17 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Ladri3.jpg

തിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം Vssun 14:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ചേർത്തിട്ടുണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 17:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Yakshi1.jpg

തിരുത്തുക

-->

അനുമതി യോഗ്യമല്ല. ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 04:09, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Amnesty Logo.gif

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 16:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ലോഗോ ആംനസ്റ്റിയുടെ സൈറ്റിലും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം മഞ്ഞയാണ്‌ -- റസിമാൻ ടി വി 07:38, 20 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Bodhanam.jpg

തിരുത്തുക

-->

അനുമതി യോഗ്യമല്ല. ഉറവിടമില്ല Vssun 16:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:മിഴാവ്-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 16:57, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Number-താത്കാലികം.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 17:00, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Paliyam coppor 4 plate.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 17:00, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Paliyam coppor3 plate.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 17:01, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Pappaya Fruit.JPG

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 17:02, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Param veer chakra.gif

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 17:02, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ഉറവിടം: http://armedforces.nic.in/airforce/afkargil/airpvc.htm , അനുമതി - ന്യായോപയോഗവുമാവാം--പ്രവീൺ:സംവാദം 01:52, 16 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Swahamposter.jpg

തിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗത്തിന് പറ്റാത്ത ഉയർന്ന റസല്യൂഷൻ Vssun 17:07, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

കുറച്ചിട്ടുണ്ട് -- റസിമാൻ ടി വി 09:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ലേഖനമൊന്നും നിലവിലില്ല :( --Vssun 11:35, 15 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Tharisappalli coppor plate3.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 17:08, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Thirvambady Town.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 17:08, 14 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Kashmir treaty.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി. അസാധുവായ ന്യായോപയോഗം മൂലം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. Vssun 12:00, 15 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:HGWells.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 04:48, 22 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

പ്രമാണം:Mani.jpg

തിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകുക/അനുമതി ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 14:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]

ശ്രദ്ധിക്കുക:ഈ പേരിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്, കോമൺസിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രമാണ്‌. --Vssun 05:22, 23 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)[