വാര്യർ

അന്തരാളജാതിക്കാരിൽ അമ്പലവാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം. ക്ഷേത്രകഴകസംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാര്യർ&oldid=2552378" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്