അമ്പലവാസികളിൽ പെടുന്ന ഒരു ജാതിയാണ് മാരാർ.ഇവർ അന്തരാളജാതിക്കാരാണ്.ക്ഷേത്ര അടിയന്തര വാദ്യോപകരണ പ്രയോഗം ആണ് പ്രധാന ജോലി, കുടാതെ മറ്റു അമ്പലവാസികളെപ്പോലെ കഴക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്.


തിരുവിതാംകൂറിൽ മാരാർ പണിക്കർ, പിളള, കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനപ്പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറുപ്പ് പണിക്കർ എന്നിവർ വാദ്യവിഭാഗം കൂടാതെ ഭദ്രകാളീപ്രീതികരങ്ങളായ അനുഷ്ടാനങ്ങളും ചെയ്തത് വരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ പേരിനൊപ്പം മാരാസ്യാർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നും അവരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ മാരാത്ത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാരാർ സമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയാണ് മാരാർ ക്ഷേമ സഭ

പ്രശസ്തരായ മാരാർ സമുദായ അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ആചാരങ്ങൾതിരുത്തുക

മാരാർ ക്ഷേമ സഭതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാരാർ&oldid=3254299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്