അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമയത്തെ മാത്ര എന്ന് മലയാളവ്യാകരണത്തിൽ പറയുന്നു. ലഘുവിന് ഒരു മാത്രയും ഗുരുവിന് രണ്ടുമാത്രയുമാണ് ന‍ൽകുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാത്ര_(വ്യാകരണം)&oldid=3704061" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്