ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റ് - മറ്റ് ഭാഷകൾ

161 മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റ് എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റ് എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ