ഗായത്രിപ്പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴിയാണ് ഗായത്രിപ്പുഴ. ആനമലയിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന ഗായത്രിപ്പുഴ കൊല്ലങ്കോട്, നെന്മാറ, ആലത്തൂർ, പഴയന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി മായന്നൂരുവച്ച് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചേരുന്നു. ചീരക്കുഴിപ്പുഴ എന്നും ഈ നദി അറിയപ്പെടുന്നു. നദിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെയാണെങ്കിലും, അവസാനത്തെ കുറച്ചുദൂരം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഭാരതപ്പുഴ പോലെ അതിന്റെ ഈ പോഷകനദിയും മണലെടുപ്പുകാരണം നാശോന്മുഖമായിട്ടുണ്ട്.

ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ മറ്റു കൈവഴികൾ

തിരുത്തുക

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗായത്രിപ്പുഴ&oldid=2845179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്