ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് അയലൂർപ്പുഴ. ഗായത്രിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴിയാണ്.

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അയലൂർപ്പുഴ&oldid=1760338" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്