വണ്ടാഴിപ്പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

ഗായത്രിപ്പുഴയുടേ ഒരു പോഷക നദിയാണ് വണ്ടാഴിപ്പുഴ. ഗായത്രിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴിയാണ്.

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വണ്ടാഴിപ്പുഴ&oldid=1760339" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്