കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2001)


കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള 2001-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2001 ഏപ്രിൽ 13-നു് ഒറ്റഘട്ടമായി നടന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ 2001 മേയ് 13-നു് നടന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം 2001 മാർച്ച് 19-നു് നിലവിൽ വന്നു. എൽ.ഡി.എഫ്., യു.ഡി.എഫ്. എന്നീ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളും, ബി.ജെ.പി.യുടെ നേൃത്വത്തിൽ ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികല്ല്മാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമായും ജനവിധി തേടിയത്.

1996 ഇന്ത്യ 2006
2001-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
കേരള നിയമസഭയിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങൾ
13 ഏപ്രിൽ 2001
ഒന്നാം പാർട്ടി രണ്ടാം പാർട്ടി
നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ
പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സിപിഐ(എം)
Leader's seat ചേർത്തല നിയമസഭാമണ്ഡലം മലമ്പുഴ നിയമസഭാമണ്ഡലം
Seats won 72 68
Seat change Increase30 Decrease30
Popular vote 7719454 6876897
Percentage 49.83 43.74
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2001)

Kerala



സീറ്റ് വിഭജനം തിരുത്തുക

എൽ.ഡി.എഫ്. തിരുത്തുക

നമ്പ്ര് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം സീറ്റുകൾ
1 കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) 74
2 സി.പി.ഐ. 24
3 ജനതാദൾ (സെക്കുലർ) 12
4 കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) 10


5 എൻ.സി.പി. 9
6 ആർ.എസ്.പി. 6
7 ഐ.എൻ.എൽ. 3
8 കോൺഗ്രസ് (എസ്) 1

യു.ഡി.എഫ്. തിരുത്തുക

നമ്പ്ര് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം സീറ്റുകൾ
1 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 88
2 ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് 23
3 കേരള കോൺഗ്രസ് 11
4 ജെ.എസ്.എസ്. 5


5 റെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് കേരള (ബോൾഷെവിക്) 4
6 കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) 4
7 സി.എം.പി. 3
8 കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) 2

ദേശിയ ജനാധിപതൃ സഖൃം തിരുത്തുക

പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം സീറ്റുകൾ
ബി.ജെ.പി. 123
ജനതാദൾ (യുനൈറ്റഡ്) (ജെ.ഡി.യു.) 7
സമത പാർട്ടി 2
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡി.എം. കെ) 1


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചുരുക്കത്തിൽ തിരുത്തുക

യു.ഡി.എഫ്. എൽ.ഡി.എഫ്. എൻ.ഡി.എ. മറ്റുള്ളവർ
99 40 0 OTH
യു.ഡി.എഫ്. എൽ.ഡി.എഫ്. എൻ.ഡി.എ. മറ്റുള്ളവ
63 16 9 2 2 2 2 24 7 3 2 2 2 0

0

0 0 0

1

INC IUML KC
(M)
JSS) KC
(B)
KC
(J)
RSP
B
CPI(M) CPI JDS KC(J) NCP RSP INL BJP JD
(U)
SP DMK IND


തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം പാർട്ടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുത്തുക

എൽ.ഡി.എഫ്+ സിറ്റ് യു.ഡി.എഫ്+ സിറ്റ് എൻ.ഡി.എ+ സിറ്റ് മറ്റുള്ളവ സിറ്റ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) 24 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 63 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 0 സ്വതന്ത്രൻ 1
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ 7 ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് 16 ജനതാദൾ (യുനൈറ്റഡ്) (ജെ.ഡി.യു.) 0
ജനതാദൾ (സെക്കുലർ) 3 കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) 9 സമത പാർട്ടി 0
നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 2 കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) 2 ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം 0
റെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി 2 ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി 2
കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) 2 റെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് കേരള (ബോൾഷെവിക്) 2
എൽ.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്രൻ 1 കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) 2
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് 0 കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി 1
ആകെ (2001) 40 ആകെ (2001) 99 ആകെ (2001) 0 ആകെ (2001) 1
ആകെ (1996) 0 ആകെ (1996) 0 ആകെ (1996) 0 ആകെ (1996) 0