തമിഴ് സാഹിത്യം
സംഘകാല സാഹിത്യം
അഗത്തിയം തൊൽകാപ്പിയം
പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്
എട്ടുത്തൊകൈ
അയ്ങ്കുറുനൂറ് അകനാനൂറ്
പുറനാനൂറ് കലിത്തൊകൈ
കുറുന്തൊകൈ നറ്റിണൈ
പരിപാടൽ പതിറ്റുപത്ത്‌
പത്തുപ്പാട്ട്
തിരുമുരുകാറ്റുപ്പടൈ കുറിഞ്ചിപ്പാട്ട്
മലൈപടുകടാം മധുരൈക്കാഞ്ചി
മുല്ലൈപ്പാട്ട് നെടുനൽവാടൈ
പട്ടിനപ്പാലൈ പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടൈ
പൊരുനരാറ്റുപ്പടൈ ചിരുപാണാറ്റുപ്പടൈ
പതിനെണ്‌ കീഴ്കണക്ക്
നാലടിയാർ നാന്മണിക്കടികൈ
ഇന്നാ നാറ്പത് ഇനിയവൈ നാറ്പത്
കാർ നാർപത് കളവഴി നാർപത്
അയ്ന്തിണൈ അയ്മ്പത് തിണൈമൊഴി അയ്മ്പത്
അയ്ന്തിണൈ എഴുപത് തിണൈമാലൈ നൂറ്റൈമ്പത്
തിരുക്കുറൾ തിരികടുകം
ആച്ചാരക്കോവൈ പഴമൊഴി നാനൂറു
ചിറുപ്പഞ്ചമുലം മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചി
ഏലാതി കൈന്നിലൈ
തമിഴർ
സംഘം സംഘം ഭൂപ്രകൃതി
സംഘകാലത്തെ തമിഴ് ചരിത്രം തമിഴ് സാഹിത്യം
പ്രാചീന തമിഴ് സംഗീതം സംഘകാല സമൂഹം
edit

തമിഴിലെ പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണു കുണ്ഡലകേശി.[1] നഗുത്തനാർ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ചതാണ് ഭാഗികമായി ലഭിച്ച ഈ കൃതിയെന്നു കരുതുന്നു. 99 ശീലുകളിൽ 19 മാത്രമേ കണ്ടുകീട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ധർമ്മപദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുണിയായ കുണ്ഡലകേശിയുടെ കഥയാണു പ്രസ്താവം. പുഹാറിലെ ഒരു സമ്പന്ന വ്യാപാരകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുണ്ഡലകേശി ഒരു കള്ളനുമായി പ്രണയത്തിലെത്തുന്നതും, പിന്നീട് അയാളെ കൊല്ലേണ്ടിവരുന്നതും, ചെയ്തിയിൽ മനം നൊന്ത് ബുദ്ധപദം സ്വീകരിച്ച് ജൈനരേയും ഹിന്ദുക്കളേയും വാഗ്വാദത്തിലേർപ്പെട്ട് തോൽപ്പിക്കുന്നതുമാണു ഇതിവൃത്തം.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://books.google.co.in/books?id=htArUg0OMpcC&pg=PA360&dq=kundalakesi&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q=kundalakesi&f=false
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുണ്ഡലകേശി&oldid=3057002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്