ഇന്ത്യയിലെ മദ്ധ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

(ഇന്ത്യയിലെ ഇടക്കാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ക്രി.മു. 2-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനവും, സിമുഖനിൽ‍ തുടങ്ങിയ ശതവാഹന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയവും മുതൽക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന വിവിധ രാജവാഴ്ച്ചകളെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മദ്ധ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ (ഇന്ത്യയിലെ ഇടക്കാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ) എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. മദ്ധ്യ കാലഘട്ടം 15,00 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്നു, 13-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിക സുൽത്താനത്തുകളുടെ (ദില്ലി സുൽത്താനത്ത് 1206-ൽ സ്ഥാപിതമായി) ഉദയത്തോടെയും ചാലൂക്യ ചോളരുടെ അവസാനത്തോടെയുമാണ് (രാജേന്ദ്രചോളൻ III 1279-ൽ അന്തരിച്ചു) ഇന്ത്യയിലെ മദ്ധ്യ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചത്.

ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ചരിത്രം
Flag of India.svg Flag of Bangladesh.svg Flag of Bhutan.svg Flag of Maldives.svg Flag of Nepal.svg Flag of Pakistan.svg Flag of Sri Lanka.svg
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം
ശിലായുഗം 70,000–3300 ക്രി.മു.
മേർഘർ സംസ്കാരം 7000–3300 ക്രി.മു.
സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം 3300–1700 ക്രി.മു.
ഹരപ്പൻ ശ്മശാന സംസ്കാരം 1700–1300 ക്രി.മു.
വേദ കാലഘട്ടം 1500–500 ക്രി.മു.
. ലോഹയുഗ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ 1200–700 ക്രി.മു.
മഹാജനപദങ്ങൾ 700–300 ക്രി.മു.
മഗധ സാമ്രാജ്യം 684–26 ക്രി.മു.
. മൗര്യ സാമ്രാജ്യം 321–184 ക്രി.മു.
ഇടക്കാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ 230 ക്രി.മു.–1279 ക്രി.വ.
. ശതവാഹനസാമ്രാജ്യം 230 ക്രി.മു.C–199 ക്രി.വ.
. കുഷാണ സാമ്രാജ്യം 60–240 ക്രി.വ.
. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം 240–550 ക്രി.വ.
. പാല സാമ്രാജ്യം 750–1174 ക്രി.വ.
. ചോള സാമ്രാജ്യം 848–1279 ക്രി.വ.
മുസ്ലീം ഭരണകാലഘട്ടം 1206–1596 ക്രി.വ.
. ദില്ലി സൽത്തനത്ത് 1206–1526 ക്രി.വ.
. ഡെക്കാൻ സൽത്തനത്ത് 1490–1596 ക്രി.വ.
ഹൊയ്സള സാമ്രാജ്യം 1040–1346 ക്രി.വ.
കാകാത്യ സാമ്രാജ്യം 1083–1323 ക്രി.വ.
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം 1336–1565 ക്രി.വ.
മുഗൾ സാമ്രാജ്യം 1526–1707 ക്രി.വ.
മറാഠ സാമ്രാജ്യം 1674–1818 ക്രി.വ.
കൊളോനിയൽ കാലഘട്ടം 1757–1947 ക്രി.വ.
ആധുനിക ഇന്ത്യ ക്രി.വ. 1947 മുതൽ
ദേശീയ ചരിത്രങ്ങൾ
ബംഗ്ലാദേശ് · ഭൂട്ടാൻ · ഇന്ത്യ
മാലിദ്വീപുകൾ · നേപ്പാൾ · പാകിസ്താൻ · ശ്രീലങ്ക
പ്രാദേശിക ചരിത്രം
ആസ്സാം · ബംഗാൾ · പാകിസ്താനി പ്രദേശങ്ങൾ · പഞ്ചാബ്
സിന്ധ് · ദക്ഷിണേന്ത്യ · തമിഴ്‌നാട് · ടിബറ്റ് . കേരളം
ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക ചരിത്രങ്ങൾ
സാമ്രാജ്യങ്ങൾ · മദ്ധ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ . ധനതത്വശാസ്ത്രം
· ഇന്ഡോളജി · ഭാഷ · സാഹിത്യം
സമുദ്രയാനങ്ങൾ · യുദ്ധങ്ങൾ · ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം · നാഴികക്കല്ലുകൾ

പേർഷ്യയിൽ നിന്നും മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും, ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനും, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മുസ്ലീം പടയോട്ടങ്ങൾക്കും ഈ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.


അവലംബംതിരുത്തുക