ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:HistoryOfSouthAsia

Latest comment: 16 വർഷം മുമ്പ് by Simynazareth

ഇതിലെ ടൈം ലൈൻ അപ്പിടി തെറ്റാണ് തിരുത്തണ്ടി വരും --ഒറ്റയാൻ 13:36, 6 ജൂലൈ 2007 (UTC)Reply

കുഷാണ സാമ്രാജ്യം എന്നത് കുഷസാമ്രാജ്യം തന്നെയാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ en:Kushan Empire എന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ സാമ്രാജ്യം ആണോ? simy 15:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)Reply
"HistoryOfSouthAsia" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.