സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക

89 ഇനം തിമിംഗലങ്ങൾ, ഡോൾഫിനുകൾ, പോർപോയിസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാ ഓർഡെറാണ് സിറ്റേഷ്യ. ഇവയെ പല്ലുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ (Odontoceti) എന്നും ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങൾ (Mysticeti) എന്നും രണ്ട് ഉപ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈയസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 26 മുതൽ 17 ദശലക്ഷം (mya) വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി പരിണമിച്ചത്. [1] .[2][3][4][5][6]

മിസ്റ്റിസേറ്റി: ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Baleen whale

മിസ്റ്റിസേറ്റി എന്ന പാർവോർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങൾ. ഇവ വേൽബോൺ വേൽസ് എന്നും വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു . ആഹാരം അരിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ബലീനുകൾ, രണ്ട് നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇത്തരം തിമിംഗലങ്ങളുടെ സവിശേഷത.[7]

കുടുംബം ബലെനിഡെ: വലത് തിമിംഗലങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Balaenidae

ബലെനിഡെ കുടുംബത്തിൽ (വലത് തിമിംഗലങ്ങൾ) രണ്ട് ജീനസുകളിലായി നാല് സ്പീഷീസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. വലത് തിമിംഗലങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഉദരത്തോട് ചേർന്ന്കിടക്കുന്ന ഓവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇവയുടെ തല്യ്ക്ക് സവിശേഷമായ് ഒരു ചാപാകൃതിയാണുള്ളത്. ഇടുങ്ങിയ വായ്ഭാഗം, വളഞ്ഞ കീഴ്താടി; വായ്ഭാഗത്തിന്റെ വശങ്ങളേയും മുൻഭാഗത്തേയും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കീഴ്ചുണ്ടുകൽ; നേർത്ത അരിപ്പകളോട് കൂടിയ നീളമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ബലീൻ ഫലകങ്ങൾ (9 മീറ്ററോളം നീളമുള്ളവ) എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ .[8]

ജീനസ് Balaena Linnaeus, 1758 – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഐയുസിഎൻ

ചുവന്നപട്ടികയിലെ

പരിപാലനസ്ഥിതി

ആഗോളതല്ലത്തിൽ

ജീവികളുടെ

ഏകദേശം എണ്ണം

ആവാസം വലിപ്പം ചിത്രം
ബൗഹെഡ് തിമിംഗലം ബലെന മിസ്റ്റിസെറ്റസ്

Balaena mysticetus Linnaeus, 1758

LC ഐയുസിഎൻ 12,682–39,950    60 t (66 short ton)  
ജീനസ് യൂബലേന ചാര, 1864 – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഐയുസിഎൻ

ചുവന്നപട്ടികയിലെ

പരിപാലനസ്ഥിതി

ആഗോളതല്ലത്തിൽ

ജീവികളുടെ

ഏകദേശം എണ്ണം

ആവാസം വലിപ്പം ചിത്രം
വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് വലത് തിമിംഗലം യൂബലേന ഗ്ലാസിയാലിസ്

Eubalaena glacialis Müller, 1776

EN ഐയുസിഎൻ 300-350    40–80 t (44–88 short ton)  
വടക്കൻ പസഫിൿ വലത് തിമിംഗലം യൂബലേന ജപോണിക്ക

Eubalaena japonica Lacépède, 1818

EN ഐയുസിഎൻ 404-2,108[9]    60–80 t (66–88 short ton)  
തെക്കൻ വലത് തിമിംഗലം യൂബലേന ഓസ്ട്രാലിസ്

Eubalaena australis Desmoulins, 1822

LC ഐയുസിഎൻ 7,500    40–80 t (44–88 short ton)  


കുടുംബം ബലെനോപ്റ്റെറിഡെ: റോർക്വാൽസ്തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Rorqual

ബല്ലീൻ തിമിംഗലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഭീമന്മാരാണ് റോർക്വലുകൾ. രണ്ട് ജീനസുകളിലായി ഒൻപത് സ്പീഷിസുകളാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളായ നീലത്തിമിംഗിലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിലെ ചാരത്തിമിംഗലം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും വായ് മുതൽ പൊക്കിൾ വരെ നീളത്തിൽ മടക്കുകളോട്കൂടിയ ചർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു ( ചാര തിമിംഗലത്തിന് ചെറിയ മടക്കുകളാണ് ഉള്ളത്). ഇര പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ വളരെ വലുപ്പത്തിൽ തുറക്കുവാൻ ഇത് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു.[10] എല്ലാ റോർക്വൽസിന്റെയും സവിശേഷതയാണ് ഈ ചർമ്മം.[8]

ഉപകുടുംബം ബലെനോപ്റ്റെറിഡെ – ഒരു ജീനസ്, eight സ്പീഷീസ്
ജീനസ് ബലെനോപ്റ്റെറ – eight സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
നീലത്തിമിംഗിലം ബലെനോപ്റ്റെറ മസ്കുലസ്

Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758

EN ഐയുസിഎൻ 10,000–25,000    50–150 t (55–165 short ton)  
ബ്രൈഡന്റെ തിമിംഗിലം ബലെനോപ്റ്റെറ ബ്രൈഡെ

Balaenoptera brydei Olsen, 1913

LC ഐയുസിഎൻ 90,000–100,000    14–30 t (15–33 short ton)  
ചെറു തിമിംഗലം ബലെനോപ്റ്റെറ അക്റ്റോറോസ്റ്റ്രാറ്റ

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804

LC ഐയുസിഎൻ 200,000    6–11 t (6.6–12.1 short ton)  
ഈഡന്റെ തിമിംഗലം[a] ബലെനോപ്റ്റെറ ഈഡെനി

Balaenoptera edeni Anderson, 1879

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം   അജ്ഞാതം  
ചിറകൻ തിമിംഗലം ബലെനോപ്റ്റെറ ഫൈസാലസ്

Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758

VU ഐയുസിഎൻ 100,000    30–80 t (33–88 short ton)  
ഒമുറയുടെ തിമിംഗലം ബലെനോപ്റ്റെറ ഒമുറായ്

Balaenoptera omurai Wada et al., 2003

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം അജ്ഞാതം അജ്ഞാതം  
ചാരത്തിമിംഗിലം ബലെനോപ്റ്റെറ മോറിയാലിസ്

Balaenoptera borealis Lesson, 1828

EN ഐയുസിഎൻ 57,000    20–25 t (22–28 short ton)  
അന്റാർട്ടിക് ചെറു തിമിംഗലം ബലെനോപ്റ്റെറ ബൊണെറെൻസിസ്

Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867

NT ഐയുസിഎൻ 515,000    6–10 t (6.6–11.0 short ton)  
ഉപകുടുംബം മെഗാപ്റ്റെറിനെ – ഒരു ജീനസ്, ഒരു സ്പീഷീസ്
ജീനസ് മെഗാപ്റ്റെറ ചാര, 1846 – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കൂനൻ തിമിംഗലം മെഗാപ്റ്റെറ നൊവെആൻഗ്ലിയെലിഗ്ലിയെ

Megaptera novaeangliae Borowski, 1781

LC ഐയുസിഎൻ 80,000    25–30 t (28–33 short ton)  

കുടുംബം സേറ്റൊതെറിഡെ: കുഞ്ഞൻ വലത് തിമിംഗലംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Cetotheriidae

മുതുകുചിറക് ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത ഒഴിച്ചാൽ, കുഞ്ഞൻ വലത് തിമിംഗലത്തിന് (pygmy right whale) വലത് തിമിംഗലങ്ങളുമായി നിരവധി സമാനതകളുണ്ട്. കൂടാതെ കുഞ്ഞൻ വലത് തിമിംഗലങ്ങളുടെ തലയുടെ വലിപ്പം, അവയുടെ ശരീരവലിപ്പത്തിന്റെ 4-ഇൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലല്ല. അതേസമയം വലത് തിമിംഗലങ്ങളുടെ തലയുടെ വലുപ്പം അവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നോളം വരും.[8] ഈ കുടുംബത്തിലെ ഇന്നുള്ള ഏക അംഗമാണ് കുഞ്ഞൻ വലത് തിമിംഗലം.

ജീനസ് Caperea ചാര, 1864 – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കുഞ്ഞൻ വലത് തിമിംഗലം കാപ്പെറെ മാർഗിനാറ്റ

Caperea marginata ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    3–3.5 t (3.3–3.9 short ton)  

കുടുംബം എസ്ക്രിക്റ്റിഡെ: ചാര തിമിംഗലംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Eschrichtiidae

എസ്ക്രിക്റ്റിഡെ കുടുംബത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരേ ഒരു അംഗമാണ് ചാര തിമിംഗലം. ആഴം കുറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിലെ ചെളിയിൽനിന്ന് ആഹാരവസ്തുക്കൾ അരിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കടൽ അടിവാരത്തിൽ ഇരതേടുന്ന ഒരേ ഒരു ബലീൻ തിമിംഗലമാണിത്. മറ്റ് ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവയുടെ ഗർഭകാലം ഒരു വർഷത്തിലും അധികമാണ്.[8]

ജീനസ് Eschrichtius – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ചാര തിമിംഗലം എസ്ക്രിക്റ്റിയസ് റോബസ്റ്റസ്

Eschrichtius robustus Lilljeborg, 1861

LC ഐയുസിഎൻ 26,000    15–40 t (17–44 short ton)  

ഓഡോന്റോസെറ്റി: പല്ലുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Toothed whale

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബലീനിനു പകരമായി പല്ലുകളുള്ള തിമിംഗലങ്ങളാണിവ (പാർവോർഡർ ഓഡോന്റോസെറ്റി), പല്ലുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ സജീവമായ വേട്ടക്കാരാണ്. മത്സ്യം, കണവയേയും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റ് സമുദ്ര സസ്തനികളെയും ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു.[12]

കുടുംബം ഡെൽഫിനിഡെ: കടൽ ഡോൾഫിനുകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Delphinidae

ഡെൽഫിനിൻഡെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് കടൽ ഡോൾഫിനുകൾ. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നദീ ഡോൾഫിനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവ കടലുകളിലും സമുദ്രങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു, എങ്കിലും ഐരാവതി ഡോൾഫിൻ പോലുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്പീഷീസുകൾ നദികളിലും സമുദ്രത്തീരങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്നു.

പ്രത്യേകമായ് ചുണ്ടുകൽ (unlike the Phocoenidae), രണ്ടോ അതിലധികമോ കൂടിചേർന്ന കഴുത്തിലെ കശേരുക്കൾ, മേൽ നിരയിൽ ഇരുപതോ അതിലധികമോ ജോഡി പല്ലുകൾ എവ്വിവയാൺ ഡെൽഫിനിഡെ കുടുംബത്തിലെ ജീവികളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ. ഇവയ്ക്ക് 4മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല .[8]

ജീനസ് സെഫാലൊറിഞ്ചസ് ചാര, 1846 – നാല് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ചിലിയൻ ഡോൾഫിൻ സെഫാലൊറിഞ്ചസ് യൂട്രൊപ്പിയ Cephalorhynchus eutropia

ചാര, 1846

NT ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    60 കി.g (130 lb)  
കൊമ്മേർസണിന്റെ ഡോൾഫിൻ സെഫാലൊറിഞ്ചസ് കൊമേർസോണി

Cephalorhynchus commersonii Lacépède, 1804

LC ഐയുസിഎൻ 3,400    35–60 കി.g (77–132 lb)  
ഹീവിസൈഡിന്റെ ഡോൾഫിൻ സെഫാലൊറിഞ്ചസ് ഹീവിസിഡി Cephalorhynchus heavisidii

ചാര, 1828

NT ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    40–75 കി.g (88–165 lb)  
ഹെക്റ്ററിന്റെ ഡോൾഫിൻ സെഫാലൊറിഞ്ചസ് ഹെക്റ്റോറി Cephalorhynchus hectori

Van Beneden, 1881

EN ഐയുസിഎൻ (subസ്പീഷീസ് Māui ഡോൾഫിൻ CR ഐയുസിഎൻ) 12,000–18,500 (ഉപസ്പീഷീസ് മൗയീ ഡോൾഫിൻ 57–75 in 2016)    35–60 കി.g (77–132 lb)  
ജീനസ് ഡെൽഫിനസ് – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
അറേബ്യൻ കോമൺ ഡോൾഫിൻ[b] ഡെൽഫിനസ് ട്രോപ്പിക്കാലിസ് Delphinus tropicalis

van Bree, 1971

NE അജ്ഞാതം  65–105 kg  
ലോങ് ബീക്ക്ഡ് കോമ്ൺ ഡോൾഫിൻ[c] ഡെൽഫിനസ് കാപെൻസിസ്

Delphinus capensis ചാര, 1828

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [d]    80–150 കി.g (180–330 lb)  
ഷോർട്ട് ബീക്ക്ഡ് കോമ്ൺ ഡോൾഫിൻ ഡെൽഫിനുസ് ഡെൽഫി

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    70–110 കി.g (150–240 lb)  
ജീനസ് ഫെറേസ – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കുഞ്ഞൻ കൊലയാളി തിമിംഗലം ഫെറേസ അറ്റെനുവാറ്റ

Feresa attenuata ചാര, 1875

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [e]    160–350 കി.g (350–770 lb)  
ജീനസ് ഗ്ലോബിസെഫാല – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
നീളൻ ചിറകൻ പൈലറ്റ് തിമിംഗലം ഗ്ലോബിസെഫാല മെലാസ്

Globicephala melas Traill, 1809

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [f]    3–3.5 t (3.3–3.9 short ton)  
ചെറുചിറകൻ തിമിംഗലം ഗ്ലോബിസെഫാല മാക്രോറിങ്കസ്

Globicephala macrorhynchus ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [g]    1–3 t (1.1–3.3 short ton)  
ജീനസ് ഗ്രാംബസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
റിസ്സോയുടെ ഡോൾഫിൻ ഗ്രാംബസ് ഗ്രീസിയുസ്

Grampus griseus G. Cuvier, 1812

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [h]    300 കി.g (660 lb)  
ജീനസ് ലഗേനൊഡെൽഫിസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ഫ്രേസറുടെ ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊഡെൽഫിസ് ഹൊസെയ്

Lagenodelphis hosei Fraser, 1956

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    209 കി.g (461 lb)  
ജീനസ് ലഗേനൊറിൻകസ് ചാര, 1846 – six സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
അറ്റ്ലാന്റിക് വൈറ്റ് സൈഡഡ് ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ആക്റ്റസ്

Lagenorhynchus acutus ചാര, 1828

LC ഐയുസിഎൻ 200,000 – 300,000    235 കി.g (518 lb)  
ഡസ്കി ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ഒബ്സ്കറസ്

Lagenorhynchus obscurus ചാര, 1828

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    100 കി.g (220 lb)  
അവ്ർഗ്ലാസ്സ് ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ക്രൂസിഗെർ Lagenorhynchus cruciger

Quoy & Gaimard, 1824

LC ഐയുസിഎൻ 140,000    90–120 കി.g (200–260 lb)  
പസഫിക് വൈറ്റ് സൈഡഡ് ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ഒബ്ലിക്വിഡെൻസ് Lagenorhynchus obliquidens

Gill, 1865

LC ഐയുസിഎൻ 1,000,000    85–150 കി.g (187–331 lb)  
പിയലിന്റെ ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ആസ്ട്രാലിസ് Lagenorhynchus australis

Peale, 1848

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [i]    115 കി.g (254 lb)  
വെള്ള ചുണ്ടൻ ഡോൾഫിൻ ലഗേനൊറിൻകസ് ആൽബിറോസ്റ്റ്രിസ് Lagenorhynchus albirostris

ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ 100,000 [j]    180 കി.g (400 lb)  
ജീനസ് ലിസ്സൊഡെൽഫിസ് – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
വടക്കൻ വലത് തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ ലിസ്സൊഡെൽഫിസ് ബോറിയാലിസ് Lissodelphis borealis

Peale, 1848

LC ഐയുസിഎൻ 400,000 [k]    115 കി.g (254 lb)  
തെക്കൻ വലത് തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ ലിസ്സൊഡെൽഫിസ് പെറോണി Lissodelphis peronii

Lacépède, 1804

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [l]    60–100 കി.g (130–220 lb)  
ജീനസ് ഓറസെല്ല ചാര, 1866 – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്നുബ്ഫിൻ ഡോൾഫിൻ ഓറസെല്ല ഹെയ്ൻസോണി

Orcaella heinsohni Beasley, Robertson & Arnold, 2005

VU ഐയുസിഎൻ 9,000 - 10,000    130–145 കി.g (287–320 lb)  
ഐരാവതി ഡോൾഫിൻ ഓറസെല്ല ബ്രെവിറോസ്റ്റ്രിസ്

Orcaella brevirostris ചാര, 1866

EN ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    130 കി.g (290 lb)  
ജീനസ് ഓർസിനസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ഓർക ഓർസിനസ് ഓർക

Orcinus orca Linnaeus, 1758

DD ഐയുസിഎൻ 100,000 [m]    4.5 t (5.0 short ton)  
ജീനസ് പെപൊനൊസെഫാല – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
മത്തങ്ങാത്തലയൻ തിമിംഗലം പെപൊനൊസെഫാല എലെക്ട്ര Peponocephala electra

ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [n]    225 കി.g (496 lb)  
ജീനസ് സ്യൂഡോർക്ക – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കപട കൊലയാളിത്തിമിംഗലം സ്യൂഡോർക്ക ക്രാസിഡെൻസ് Pseudorca crassidens

Owen, 1846

NT ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [o]    1.5–2 t (1.7–2.2 short ton)  
ജീനസ് സൂസ്സ – നാല് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
അറ്റ്ലാൻഡിക് കൂനൻ ഡോൾഫിൻ സൂസ്സ തെയൂസി

Sousa teuszi Kükenthal, 1892

CR ഐയുസിഎൻ 1,500    100–150 കി.g (220–330 lb)  
ഓസ്റ്റ്രേലിയൻ കൂനൻ ഡോൾഫിൻ സൂസ്സ സഹുലെൻസിസ്

Sousa sahulensis Jefferson & Rosenbaum, 2014

VU ഐയുസിഎൻ 10,000  
ഇൻഡ്യൻ സമുദ്ര കൂനൻ ഡോൾഫിൻ സൂസ്സ പ്ലംബിയ

Sousa plumbea Cuvier, 1829

EN ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം      
ഇൻഡോ പസഫിക് കൂനൻ ഡോൾഫിൻ സൂസ്സ ചിനെൻസിസ്

Sousa chinensis Osbeck, 1765

VU ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    250–280 കി.g (550–620 lb)  
ജീനസ് സൊറ്റാലിയ – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ഗയാന ഡോൾഫിൻ സൊറ്റാലിയ ഗയാനെൻസിസ്

Sotalia guianensis Bénéden, 1864

NT ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം  Solid color  35–45 കി.g (77–99 lb)  
റ്റൂകുക്സി സൊറ്റാലിയ ഫ്ലുവിയാറ്റിലിസ്

Sotalia fluviatilis Gervais & Deville, 1853

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം  Hashed color  35–45 കി.g (77–99 lb)  
ജീനസ് സ്റ്റെനെല്ല ചാര, 1866 – five സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
അറ്റ്ലാന്റിക് പുള്ളി ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനെല്ല ഫ്രന്റാലിസ്

Stenella frontalis Cuvier, 1829

LC ഐയുസിഎൻ 100,000    100 kg  
ക്ലൈമെൻ ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനെല്ല ക്ലൈമെൻ Stenella clymene

ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    75–80 കി.g (165–176 lb)  
പാൻട്രോപ്പിക്കൽ പുള്ളി ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനെല്ല അറ്റെനുവേറ്റ

Stenella attenuata ചാര, 1846

LC ഐയുസിഎൻ 3,000,000    100 കി.g (220 lb)  
തിരിയൻ ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനെല്ല ലോങിറോസ്റ്റ്രിസ്

Stenella longirostris ചാര, 1828

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    90 കി.g (200 lb)  
വരയൻ ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനെല്ല കോറുലിയൊ ആൽബ

Stenella coeruleoalba Meyen, 1833

LC ഐയുസിഎൻ 2,000,000    100 കി.g (220 lb)  
ജീനസ് സ്റ്റെനൊ – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
പൗക്കൻപല്ലൻ ഡോൾഫിൻ സ്റ്റെനൊ ബ്രെഡാനെൻസിസ്

Steno bredanensis Lesson, 1828

LC ഐയുസിഎൻ 150,000    100–135 കി.g (220–298 lb)  
ജീനസ് ടർസിയോപ്സ് – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ബുറുനാൻ ഡോൾഫിൻ[p] ടർസിയോപ്സ് ഓസ്ട്രാലിസ്

Tursiops australisCharlton-Robb, 2011

NE അജ്ഞാതം  
കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ ടർസിയോപ്സ് ട്രങ്കാറ്റസ്

Tursiops truncatus Montagu, 1821

LC ഐയുസിഎൻ 600,000[13]    150–650 കി.g (330–1,430 lb)  
ഇൻഡോ പസഫിക് കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ ടർസിയോപ്സ് അഡുൻകസ്

Tursiops aduncus Ehrenberg, 1833

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം   230 kg  

കുടുംബം മോണൊഡോൺറ്റിഡെ: ബലൂഗയും നർവാലുംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Monodontidae

മുതുക് ചിറകുകൾ ഇല്ലാ എന്ന സവിശേഷതയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ജീവികൾക്കുള്ളത്. ഐസിനടിയിൽ നീന്തുബോൾ സഹായകമാകുന്നവിധം അവ പരിണമിച്ചില്ലാതായിരിക്കുന്നു.[8]

ജീനസ് ഡെൽഫിനാപ്റ്റേറസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ബെലൂഗ ഡെൽഫിനാപ്റ്റേറസ് ല്യൂകാസ്

Delphinapterus leucas Pallas, 1776

LC ഐയുസിഎൻ 100,000 [q]    1.5 t (1.7 short ton)  
ജീനസ് മോണൊഡോൺ – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
നർവാൽ മോണൊഡോൺ മോണൊസെറസ്

Monodon monoceros Linnaeus, 1758

LC ഐയുസിഎൻ 25,000 [r]    900–1,500 കി.g (2,000–3,300 lb)  

കുടുംബം കൊഗീഡെ: കുള്ളൻ എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളും കുഞ്ഞൻ എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളുംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Kogiidae

കുഞ്ഞൻ തിമിംഗലങ്ങളും കുള്ളൻ തിമിംഗലങ്ങളും കാഴ്ചയിൽ എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവ വലുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണ്. [14]

ജീനസ് കൊഗിയ – രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കുള്ളൻ എണ്ണത്തിമിംഗലം കൊഗിയ സിമ

Kogia sima Owen, 1866

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [s]    250 കി.g (550 lb)  
കുഞ്ഞൻ എണ്ണത്തിമിംഗലം കൊഗിയ ബ്രെവിസെപ്സ്

Kogia breviceps Blainville, 1838

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [t]    400 കി.g (880 lb)  

കുടുംബം ഫോസെനിഡെ: കടൽപ്പന്നികൾ(പോർപോയ്സ്)തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Phocoenidae

ഫോസെനിഡെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ചെറിയ സീറ്റേഷ്യനുകളാണ് കടല്പന്നികൾ. ഇവ ഡോൾഫിനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, എങ്കിലും ചെറിയ ഡോൾഫിനുകളെ കടല്പന്നികൾ (പോർപോയ്സ്) എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. കടല്പന്നിയും ഡോൾഫിനും തമില്ലുള്ള ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ ഡെൽഫിനുകൾക്കുള്ള കൂർത്ത വായ്ഭാഗമാണ്. [15]

കടൽ പന്നികളിൽ ഏഴ് സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട്, ഇവയെല്ലാം സമുദ്രങ്ങളിൽ കരയോട് ചേർന്നഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു

ജീനസ് നിയോഫോസെന – രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
എലിയനേടി നിയോഫോസെന ഫോസെനോയിഡേസ്

Neophocaena phocaenoides Cuvier, 1829

VU ഐയുസിഎൻ[u] അജ്ഞാതം [v]    30–45 കി.g (66–99 lb)  
Narrow-ridged finless porpoise നിയോഫോസെന ഏഷ്യായിഓറിയെന്റാലിസ്

Neophocaena asiaeorientalis Cuvier, 1829

EN ഐയുസിഎൻ[w] 1,000    30–45 കി.g (66–99 lb)  
ജീനസ് Phocoena – നാല് സ്പീഷീസുകൾ
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
Burmeister's porpoise Phocoena spinipinnis

Burmeister, 1865

NT ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [x]    50–75 കി.g (110–165 lb) (cetacean needed)
Harbour porpoise Phocoena phocoena

Linnaeus, 1758

LC ഐയുസിഎൻ 700,000 [16]    75 kg  
Spectacled porpoise Phocoena dioptrica

Lahille, 1912

LC ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [y]    60–84 കി.g (132–185 lb) (cetacean needed)
Vaquita Phocoena sinus

Norris & McFarland, 1958

CR ഐയുസിഎൻ 12 [17]    50 കി.g (110 lb)  
ജീനസ് Phocoenoides – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
Dall's porpoise Phocoenoides dalli

True, 1885

LC ഐയുസിഎൻ 1,100,000 [z]    130–200 കി.g (290–440 lb)  

കുടുംബം ഫിസെറ്ററിഡെ: എണ്ണത്തിമിംഗലംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Physeteridae

ശരീരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വലുപ്പമുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള തലയാണ് എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളുടെ സവിശേഷത; ഇവയുടെ നാസാരന്ദ്രം അല്പം ഇടത് ഭാഗത്തേക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു; സാധാരണയായി ചുളിവുകള്ളുള്ള ചർമ്മമാണ് ഇവക്ക്; ഇവക്ക് വായുടെ മുകൾനിരയിൽ പല്ലുകൾ ഒന്നുമില്ല.

ജീനസ് ഫിസെറ്റർ – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
എണ്ണത്തിമിംഗലം ഫിസെറ്റർ മാർകൊസെഫാലസ്

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

VU ഐയുസിഎൻ 200,000–2,000,000 [aa]    25–50 t (28–55 short ton)  

ഫാമിലി സിഫിഡേ: ചുണ്ടൻ തിമിംഗലങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Ziphiidae

സിഫിഡേ കുടുംബത്തിലെ കുറഞ്ഞത് 22 ഇനം തിമിംഗലങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയാണ് പൊതുവെ ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയിൽ 6 ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്..

സക്ഷൻ ഫീഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെറ്റേഷ്യൻ ജീവികൾക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു തീറ്റക്രമം ഉണ്ട് . [18]

ജീനസ് ബെറാർഡിയസ് – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ആർനൂക്സ് ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം ബെറാർഡിയസ് ആർനുക്സി

Duvernoy, 1851

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [ab]    8 t (8.8 short ton)  
ബെയ്ർഡ്സ് ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം ബെറാർഡിയസ് ബെയ്ർഡി

Stejneger, 1883

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [ac]    12 t (13 short ton) (cetacean needed)
ബെറാർഡിയസ് മിനിമസ് ബെറാർഡിയസ് മിനിമസ്

Yamada et al., 2019

NE അജ്ഞാതം (cetacean needed)
ജീനസ് ടാസ്മസെറ്റസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ഷെപ്പേർഡ്സ് ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം ടാസ്മസെറ്റസ് ഷെപ്പേർഡി

Oliver, 1937

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [ad]    2–2.5 t (2.2–2.8 short ton) (cetacean needed)
ജീനസ് സിഫിയസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
കുവിയറുടെ ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം സിഫിയസ് കാവിറോസ്റ്റ്രിസ്

G. Cuvier, 1823

LC അജ്ഞാതം [ae]    2–3 t (2.2–3.3 short ton)  
ഉപകുടുംബം ഹൈപ്പെറൂഡോൺtinae – മൂന്ന് genera, 17 സ്പീഷീസ്
ജീനസ് ഹൈപ്പെറൂഡോൺ – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
വടക്കൻ കുപ്പിമൂക്കൻ തിമിംഗലം ഹൈപ്പെറൂഡോൺ ആമ്പുലാറ്റസ്

Forster, 1770

DD ഐയുസിഎൻ 10,000 [af]    7 t (7.7 short ton)  
തെക്കൻ കുപ്പിമൂക്കൻ തിമിംഗലം ഹൈപ്പെറൂഡോൺ പ്ലാനിഫ്രോൺസ്

Flower, 1882

LC ഐയുസിഎൻ 500,000    6 t (6.6 short ton) (cetacean needed)
ജീനസ് ഇൻഡോപസെറ്റസ് – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ടോപ്പിക്കൽ കുപ്പിമൂക്കൻ തിമിംഗലം ഇൻഡോപസെറ്റസ് പസിഫികസ്

Longman, 1926

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം [ag]    3.5–4 t (3.9–4.4 short ton) (cetacean needed)
ജീനസ് മെസൊപ്ലൊഡോൺ Gervais, 1850 – 15 സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
ആൻഡൃയൂസ് ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ ബവ്ദോയിനി

Andrews, 1908

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1 t (1.1 short ton)  
ബ്ലൈൻവില്ലെയുടെ ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ ഡെൻസിരോസ്ട്രിസ്

Blainville, 1817

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം      
Deraniyagala's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ hotaula

P. E. P. Deraniyagala, 1963

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം (cetacean needed)
Gervais' ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ europaeus

Gervais, 1855

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.2 t (1.3 short ton)  
Ginkgo-പല്ലുള്ള ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ ginkgodens

Nishiwaki & Kamiya, 1958

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.5 t (1.7 short ton)  
ചാര's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ ചാരi

von Haast, 1876

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.5 t (1.7 short ton)  
Hector's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ hectori

ചാര, 1871

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1 t (1.1 short ton)  
Hubbs' ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ carlhubbsi

Moore, 1963

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.4 t (1.5 short ton) (cetacean needed)
Perrin's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ perrini

Dalebout, Mead, Baker, Baker, & van Helding, 2002

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം  1.3–1.5 t (1.4–1.7 short ton) (cetacean needed)
കുഞ്ഞൻ ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ peruvianus

Reyes, Mead, and Van Waerebeek, 1991

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    800 കി.g (1,800 lb) (cetacean needed)
Sowerby's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ bidens

Sowerby, 1804

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1–1.3 t (1.1–1.4 short ton)  
Spade-പല്ലുള്ള തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ traversii, syn. മെസൊപ്ലൊഡോൺ bahamondi

ചാര, 1874

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.2 t (1.3 short ton) (cetacean needed)
Stejneger's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ stejnegeri

True, 1885

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.5 t (1.7 short ton)  
Strap-പല്ലുള്ള തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ layardii

ചാര, 1865

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    2 t (2.2 short ton)  
True's ചുണ്ടൻ തിമിംഗലം മെസൊപ്ലൊഡോൺ mirus

True, 1913

DD ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    1.4 t (1.5 short ton)  

Superകുടുംബം Platanistoidea: river ഡോൾഫിനുകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: Platanistoidea

River ഡോൾഫിനുകൾ are the five cetaceans which reside in freshwater rivers and estuaries. These were all previously classified in the superകുടുംബം Platanistoidea, but the superകുടുംബം is now recognized as paraphyletic and invalid.[19][20]

കുടുംബം Iniidae: river ഡോൾഫിനുകൾതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Iniidae

T This കുടുംബം contains ഒരു ജീനസ് with രണ്ട് സ്പീഷീസ്.

ജീനസ് Inia – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
Amazon river ഡോൾഫിൻ Inia geoffrensisBlainville, 1817 EN ഐയുസിഎൻ അജ്ഞാതം    150 കി.g (330 lb)  
Araguaian river ഡോൾഫിൻ[ah] Inia araguaiaensis

Hrbek, Da Silva, Dutra, Farias, 2014

NE അജ്ഞാതം  Araguaian river ഡോൾഫിൻ in blue  150 കി.g (330 lb)  

കുടുംബം Lipotidae: baijiതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Lipotidae

The കുടുംബം Lipotidae contains only the baiji. DNA evidence suggests it separated from oceanic ഡോൾഫിനുകൾ about 25 million years ago.[21] The സ്പീഷീസ് was declared functionally extinct in 2006 after an expedition to estimate the ജീവികളുടെ എണ്ണം found nഒരു.

ജീനസ് Lipotes – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
Baiji Lipotes vexillifer

Miller, 1918

CR ഐയുസിഎൻ 0-13 [ai]    130 കി.g (290 lb)  

കുടുംബം Platanistidae: South Asian river ഡോൾഫിൻതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Platanistidae

The Platanistidae were originally thought to hold only ഒരു സ്പീഷീസ് (the South Asian river ഡോൾഫിൻ), but, based on differences in skull structure, vertebrae and lipid composition, it was split into രണ്ട് separate സ്പീഷീസ് in the early 1970s.[22] However, these were demoted to subസ്പീഷീസ് in 1988.[19]

ജീനസ് Platanista – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
South Asian river ഡോൾഫിൻ Platanista gangetica

Roxburgh, 1801

EN ഐയുസിഎൻ 1,100 [aj]    200 കി.g (440 lb)  

കുടുംബം Pontoporiidae: La Plata ഡോൾഫിൻതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Pontoporiidae

The La Plata ഡോൾഫിൻ is the only സ്പീഷീസ് of the കുടുംബം Pontoporiidae and ജീനസ് Pontoporia. These ഡോൾഫിനുകൾ are known for their long beak in relation to their relatively small body വലിപ്പം. They have a small geographic range and are mainly found in the waters along the east coast of South America. La Plata ഡോൾഫിനുകൾ are exclusively marine organisms, however, they are grouped with river-ഡോൾഫിനുകൾ due to the fact that they reside in the La Plata River which is a salt-water estuary. With their white or sometimes pale brown coloration, fishermen tend to call them "the white ghost", as they also tend to stray away from any human interaction.[23]

ജീനസ് Pontoporia – ഒരു സ്പീഷീസ്
പൊതുവായ പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നിലനിൽപ്പ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് വലിപ്പം ചിത്രം
La Plata ഡോൾഫിൻ Pontoporia blainvillei

Gervais & d'Orbigny, 1844

VU ഐയുസിഎൻ 4,000–4,500    50 കി.g (110 lb)  

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Jamieson, Barrie G. M. (2016-04-19). Miller, Debra L. (ed.). Reproductive Biology and Phylogeny of Cetaceans. Reproductive Biology and Phylogeny. 7. CRC Press. p. 111. ISBN 978-1-4398-4257-7.
 2. Agnarsson, I.; May-Collado, LJ. (2008). "The phylogeny of Cetartiodactyla: the importance of dense taxon sampling, missing data, and the remarkable promise of cytochrome b to provide reliable species-level phylogenies". Mol Phylogenet Evol. 48 (3): 964–985. doi:10.1016/j.ympev.2008.05.046. PMID 18590827.
 3. Price, SA.; Bininda-Emonds, OR.; Gittleman, JL. (2005). "A complete phylogeny of the whales, dolphins and even-toed hoofed mammals – Cetartiodactyla". Biol Rev Camb Philos Soc. 80 (3): 445–473. doi:10.1017/s1464793105006743. PMID 16094808. S2CID 45056197.
 4. Montgelard, C.; Catzeflis, FM.; Douzery, E. (1997). "Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochrome b and 12S RNA mitochondrial sequences". Molecular Biology and Evolution. 14 (5): 550–559. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025792. PMID 9159933.
 5. Spaulding, M.; O'Leary, MA.; Gatesy, J. (2009). "Relationships of Cetacea -Artiodactyla- Among Mammals: Increased Taxon Sampling Alters Interpretations of Key Fossils and Character Evolution". PLOS ONE. 4 (9): e7062. Bibcode:2009PLoSO...4.7062S. doi:10.1371/journal.pone.0007062. PMC 2740860. PMID 19774069.
 6. "Cetacean Species and Taxonomy". IUCN-SSC: Cetacean Specialist Group. ശേഖരിച്ചത് December 14, 2015.
 7. Karlsen, K. (1962). "Development of tooth germs and adjacent structures in the whalebone whale (Balaenoptera physalus)". Hvalrådets Skrifter: Scientific Results of Marine Biological Research. 45: 1–56.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Martin, Dr. Anthony R. (1991). Whales and Dolphins. London: Salamander Books. ISBN 978-0-8160-3922-7.
 9. Miyashita, T; Kato, H (1998). "Recent data on the status of right whales in the NW Pacific Ocean". International Whaling Commission. Cambridge, UK. Missing or empty |url= (help)
 10. Goldbogen, Jeremy A. (2010). "The Ultimate Mouthful: Lunge Feeding in Rorqual Whales". American Scientist. 98 (2): 124–131. doi:10.1511/2010.83.124.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 "List of Marine Mammal Species and Subspecies". Society for Marine Mammalogy. May 2016. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2017.
 12. Klinowska, M.; Cooke, J. (1991). Dolphins, Porpoises, and Whales of the World: the IUCN Red Data Book (PDF). Columbia University Press, NY: IUCN Publications. ISBN 978-2-88032-936-5.
 13. "Common Bottlenose Dolphin". WWF. ശേഖരിച്ചത് 2019-05-13.
 14. Huggenberger, S.; Leidenberger, S.; Oelschläger, H. H. A. (December 13, 2016). "Asymmetry of the nasofacial skull in toothed whales (Odontoceit)". Journal of Zoology. 302 (1): 15–23. doi:10.1111/jzo.12425.
 15. "What's the difference between dolphins and porpoises?". National Oceanic and Atmospheric Administration. ശേഖരിച്ചത് 5 December 2019.
 16. Bjorge, Arne; A Tolley, Krystal (2008). "Harbor porpoise Phocoena phocoena". എന്നതിൽ William F. Perrin; Bernd Wursig; J. G.M. Thewissen (eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. pp. 530–532.
 17. Hoffner, Erik (2018-03-08). "Only 12 vaquita porpoises remain, watchdog group reports". Mongabay. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2018.
 18. Martin, Dr. Anthony R. (1991). Whales and Dolphins. London: Salamander Books. ISBN 978-0-8160-3922-7.
 19. 19.0 19.1 Rice, DW (1998). Marine mammals of the world: Systematics and distribution. Society for Marine Mammalogy. pp. 92–95. ISBN 978-1-891276-03-3.
 20. Rice, Dale W. (2009). "Classification (Overall)". Encyclopedia of Marine Mammals (2nd ed.). Academic Press. pp. 234–238. doi:10.1016/B978-0-12-373553-9.00058-4. ISBN 9780123735539.
 21. Zhou, X.; Sun, F.; Xu, S.; മുതലായവർ (2013). "Baiji genomes reveal low genetic variability and new insights into secondary aquatic adaptations". Nature Communications. 4 (2708): 2708. Bibcode:2013NatCo...4.2708Z. doi:10.1038/ncomms3708. PMC 3826649. PMID 24169659.
 22. Pilleri, G., Marcuzzi, G. and Pilleri, O., 1982. Speciation in the Platanistoidea, systematic, zoogeographical and ecological observations on recent species. Investigations on Cetacea, 14: 15–46.
 23. "National Marine Mammal Laboratory - La Plata Dolphins". Alaska Fisheries Science Center - NOAA Fisheries. NOAA Fisheries. ശേഖരിച്ചത് 18 March 2019.


ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "lower-alpha" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="lower-alpha"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല