സംവാദം:മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ

Latest comment: 9 മാസം മുമ്പ് by 2409:4073:4E96:6FD4:FD89:5326:C00A:BB08 in topic 3

മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല ആരെഴുതിയതാണ്‌? --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:36, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

ചെറിയ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ ഉള്ള ധാരണ ഖാദി മുഹമ്മദ്‌ എന്നാണു. തർക്കം ഫത് ഹുൽ മുബീൻ എഴുതിയ അതേ കവി ആണോ എന്നാണ് തോന്നുന്നു. വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങ്ലീഷ്‌ വിക്കിയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പേജിൽ ഉണ്ട് Nmkuttiady 08:25, 6 ഡിസംബർ 2010 (UTC)Reply


ഖാളി മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്. RiyasTAli (സംവാദം) 11:37, 13 മേയ് 2014 (UTC)Reply

വൈദ്യർ തിരുത്തുക

മോയിൻ കുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു..? Unais pk wiki (സംവാദം) 12:42, 20 ജനുവരി 2018 (UTC)Reply

മോയീൻകുട്ടി എന്നതാണു ശരി. Vijith9946956701 (സംവാദം) 12:07, 9 ജൂലൈ 2019 (UTC)Reply

മഹാകവി മോയീൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി തിരുത്തുക

മഹാകവി മോയീൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി എന്ന താൾ ഇതിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സ്മാരകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമൊരു ലേഖനം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ? കവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ പരമർശിക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ?--ജോസഫ് 💬 14:17, 6 ജനുവരി 2021 (UTC)Reply

ഒരു സ്ഥാപനം, അതും ഒരു കലാ അക്കാദമിക്ക് സ്വന്തമായി നിലനിൽപ്പുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്മാരക പ്രതിമയോ സ്റ്റാമ്പോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. Irshadpp (സംവാദം) 08:53, 7 ജനുവരി 2021 (UTC)Reply

3 തിരുത്തുക

മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ മലപ്പുറം പടപ്പാട്ടുകൾ എത്രയെണ്ണമാണ്? 2409:4073:4E96:6FD4:FD89:5326:C00A:BB08 15:36, 4 ജൂലൈ 2023 (UTC)Reply

"മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.