വർഗ്ഗം:രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ

ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കായികബഹുമതിയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവരെ ഈ താളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.