വിരാടം എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വനവാസസമയത്തെ ഒരു വർഷ അജ്ഞാതവാസത്തിന് പാണ്ഡവർ വിരാടന്റെ രാജധാനിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കീചകന്റെ സഹോദരിയായ സുദേഷണയായിരുന്നു പത്നി.

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

പരബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
വാസ്തുവിദ്യ, <> ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തരയുടെ പിതാവാണ് വിരാടൻ. ഉത്തരയെ കൂടാതെ ഉത്തരൻ എന്നും ശ്വേതൻ എന്നും പേരുള്ള രണ്ടുപുത്രന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിരാടൻ&oldid=1880826" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്