✔ ഈ താൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ editing guideline സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് സംശോധകർ പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചതും ഉപയോക്താക്കൾ പിന്തുടരേണ്ടതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ സാമാന്യബോധത്തിനും സന്ദർഭാനുസരണവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോട് കൂടിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഈ താളിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം: ഇതര തലക്കെട്ടുകളിലുള്ള താളുകളെ നിലവിലുള്ള ലേഖനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തിരിച്ചുവിടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
A screenshot of Wikipedia showing a redirect from Pichilemo to Pichilemu.

സന്ദർശകരെ മറ്റൊരു താളിലേക്ക് സ്വപ്രേരിതമായി അയയ്‌ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളാണ് റീഡയറക്‌ട് അഥവാ തിരിച്ചുവിടൽ. സാധാരണയായി ഒരു ലേഖനത്തിലേക്കോ ലേഖന ഉപവിഭാഗത്തിലേക്കോ ഒരു താളിനെ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുന്നു. ഉദാഹരണമായി "യു.കെ." എന്ന് സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ ചെയ്തോ യു.കെ. എന്ന ലിങ്കിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ താൾ സ്വയമേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന താളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം "(യു.കെ. എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)" എന്ന ഒരു കുറിപ്പ് കൂടി താളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. (ഇത് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ താളിന്റെ താഴെയായി ഒരു കറുത്ത സന്ദേശത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു). അതായത് യു.കെ. എന്ന താളിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിക്കിടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ താളിനെ ഒരു തിരിച്ചുവിടൽ താളായി കണക്കാക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട ലേഖനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ വിപുലമായ സിന്റാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് താളിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കും.

റീഡയറക്‌ട് താളുകളിൽ റീഡയറക്‌റ്റിന് താഴെയുള്ള മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളായ വർഗ്ഗീകരണ ഫലകങ്ങളും വർഗ്ഗീകരണ ലിങ്കുകളും അടങ്ങിയിരിക്കാം.

ആളുകൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താളുകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് റീഡയറക്‌ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരിച്ചുവിടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ താളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റീഡയറക്‌ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സഹായത്തിന് സഹായം:തിരിച്ചുവിടൽ കാണുക. വിക്കിപീഡിയ:ഇരട്ട തിരിച്ചിവിടലുകൾ, വിക്കിപീഡിയ:ഹാറ്റ്നോട്ട് എന്നിവയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് താളുകൾ.

Purposes of redirects

തിരുത്തുക

Reasons for creating and maintaining redirects include:

There are redirect templates to explain the reason for a redirect.

Note that redirects to other Wikimedia projects, other websites, or special pages do not work. These should be avoided or replaced with a {{soft redirect}} template. Soft redirects are also used in category space (using the {{category redirect}} template). Redirects from list titles to categories (e.g. a redirect from [[List of things]] to [[Category:Things]]) are highly discouraged.[1]

How to make a redirect

തിരുത്തുക

Editing the source directly

തിരുത്തുക

To create a basic redirect using the source editor, type #REDIRECT [[target page name here]] as the only text on the page. The capitalization of the word REDIRECT doesn't matter. For instance, if you were redirecting from "UK" to "United Kingdom", this would be the entire body of the "UK" page:

#REDIRECT [[United Kingdom]]

To create a redirect using the VisualEditor:

 1. Open the "page options" menu (icon with three parallel horizontal bars) at the top right of the editor
 2. Select "Page settings"
 3. Check the box marked "Redirect this page to"
 4. Enter the name of the target page in the text box below the checkbox
 5. Click on the blue "Apply changes" button
 6. Save the page. You may enter an edit summary, or an automatic summary will be generated.

Redirects can also be automatically created when you move (rename) an existing page.

How to edit a redirect or convert it into an article

തിരുത്തുക

Sometimes an existing redirect should really be handled by a full article, per Category:Redirects with possibilities. For example, the name of a notable musician (who does not yet have an article) may instead be a redirect to an existing article about a band of which the musician is a member. In this case, you can edit the redirect to make it into an article. Also, if an existing redirect points to the wrong page, you can edit the redirect to point to a different page.

If you want to edit a redirect page you must use a special technique in order to get to the redirect page itself. This is because when you try to go straight to the redirect page and edit it, the redirect page will automatically redirect you to its target page (because this is what a redirect page is meant to do). Below is an example of why you might need to go to a redirect page itself (to do a small edit) and how to actually get there.

For example, say Trygve Halvdan Lie did not have his own article, and so this link was a redirect to the page Secretary-General of the United Nations. If, later on, the page Trygve Lie was created as a biography, the page Trygve Halvdan Lie should be changed to redirect to Trygve Lie per WP:COMMONNAME. To do this, go to the redirect page by clicking the existing redirect note on the target page, which in this case would read "(Redirected from Trygve Halvdan Lie)". Once there, you may click the "Edit" tab, and change the page from

#REDIRECT [[Secretary-General of the United Nations]]

to

#REDIRECT [[Trygve Lie]]

When adding or changing a redirect, always verify the links that already point there. For instance, if another person named Trygve Lie becomes very well known, it would make sense to make Trygve Lie a redirect to his page (after renaming the existing Trygve Lie page). Such a change cannot be made without changing all the preexisting links to Trygve Lie; these links can be found by clicking on What links here in the left hand menu.

Targeted and untargeted redirects

തിരുത്തുക
ഇതും കാണുക: MOS:LINK2SECT

Most redirects are untargeted, i.e. they lead simply to a page, not to any specific section of the page. This is usually done when there is more than one possible name under which an article might be sought (for example, Cellphone redirects to the article Mobile phone). For deciding which should be the actual title of the article, see Article titles.

It is also possible to create a targeted redirect, i.e. a redirect to a particular point on the target page—either a section header or an anchor. For example, the page Malia Obama contains the code #REDIRECT [[Family of Barack Obama#Malia and Sasha Obama]], which redirects to the Malia and Sasha Obama section in the article Family of Barack Obama. Therefore, entering "Malia Obama" will bring the searcher straight to the content that deals with "Malia and Sasha Obama".

Consider that when the target page is displayed, it is likely that the top of the page will not be shown, so the user may not see the helpful "(redirected from... )" text unless they know to scroll back to the top. This is less likely to cause confusion if the redirect is to a heading with the same name as the redirect.

The text given in the link on a targeted redirect page must exactly match the target section heading or anchor text, including capitalization and punctuation. (While spaces and underscores are interchangeable in the current implementation of the Wikimedia software, it is generally good practice and aids maintenance to use exactly the same spelling in links as is used in the corresponding targets also for these characters.) (In the absence of a match, the reader will simply be taken to the top of the target page.) It is often helpful to leave a hidden comment in the target text, to inform other editors that a section title is linked, so that if the title is altered, the redirect can be changed. For example:

 ==Vaccine overload==
 <!-- linked from redirect [[Vaccine overload]] -->

To ensure that a redirect will not break if a section title gets altered, or to create a redirect to a point on the page other than a section heading, create an explicit target anchor in the page, e.g., by using the {{anchor}} template. Alternative anchors for section headings are ideally placed directly in front of the name of the heading (but after the equals signs):

=={{subst:Anchor|anchor name}}Section title==

{{subst:Anchor}} is preferable to simply using {{Anchor}} because otherwise, when the section is edited via its own "[ edit ]" link, the anchor markup and alternative section title(s) will appear as undesirable clutter at the beginning of revision history entries. Please see MOS:RENAMESECTION for further discussion of this.

The anchor text will not be visible on the page (unless the {{Visible anchor}} template is used), but it will serve as a permanent marker of that place on the page. Editors should generally not remove or alter such anchors without checking all incoming links and redirects. If several logically independent aspects of a topic are discussed under a single section header and should be linked to, it is sometimes useful to define separate anchors for them, if the current amount of information doesn't justify a division into multiple sections already. This makes it easier to rearrange contents on a page as it develops since those anchors can be moved with their corresponding contents without a need to fix up incoming links.

For example, in the Google Search article, the text {{Anchor|calculator}} is placed at the point where Google Calculator is discussed. The title Google Calculator can then be redirected to Google Search#calculator.

When a section title is known to be the target of incoming links, the Wikipedia Manual of Style suggests creating a redundant anchor with the same name as the section title, so that such links will continue to work even if someone renames the section without creating an anchor with the old name. Technically, doing so results in invalid HTML.[1] However, when a document contains multiple tags with the same id value, browsers are required to return the first one, so in practice, this is not a problem.[2]

Be careful with anchor capitalization, as redirects are case-sensitive in standards-compliant browsers.[3]

The software will not follow chains of more than one redirect—this is called a double redirect. A redirect should not be left pointing to another redirect page.

Double redirects often arise after a page is moved (renamed)—after moving a page, check whether there are any redirects to the old title (using the link on the move result page, or using "What links here"), and change them to redirect straight to the new title. Double redirects are usually fixed by a bot in a few days; however, an editor should not leave behind any self-created double redirects.

Linking to a redirect

തിരുത്തുക

You can link to a redirect page just as you can link to an article page by placing the redirect page name within a set of double brackets, such as:

[[Redirect page name]]

replacing Redirect page name with the name of the redirect page to link.

To link to a redirect page without following the underlying redirect, use: {{No redirect|Redirect page name}} replacing Redirect page name with the name of the redirect page to link. Clicking on a no-redirect link will send the reader to the redirect page rather than the final redirect destination.

Categorizing redirect pages

തിരുത്തുക

Most redirect pages are not placed in article categories. There are three types of redirect categorization that are helpful and useful:

 • Maintenance categories are in use for particular types of redirects, such as Category:Redirects from initialisms, in which a redirect page may be sorted using the {{R from initialism}} template. One major use of these categories is to determine which redirects are fit for inclusion in a printed subset of Wikipedia. See Wikipedia:Template messages/Redirect pages for functional and alphabetical lists of these templates. A brief functional list of redirect category (rcat) templates is also found in the {{R template index}} navbar.
 • Sometimes a redirect is placed in an article category because the form of the redirected title is more appropriate to the context of that category, e.g. Honey Lantree. (Redirects appear in italics in category listings.)
 • Discussion pages. If a discussion/talk page exists for a redirect, please ensure (1) that the talk page's Wikiproject banners are tagged with the "class=Redirect" parameter and (2) that the talk page is tagged at the TOP with the {{Talk page of redirect}} template. If the discussion page is a redirect, then it may be tagged with appropriate redirect categorization templates (rcats).

Redirects from moves

തിരുത്തുക

When a page is renamed/moved, a redirect that is titled with the replaced page name is created and is automatically tagged with the {{R from move}} template. This sorts the redirect into Category:Redirects from moves.

When should we delete a redirect?

തിരുത്തുക

To delete a redirect without replacing it with a new article, list it on redirects for discussion. See the deletion policy for details on how to nominate pages for deletion.

Listing is not necessary if you just want to replace a redirect with an article, or change where it points: see these instructions for help doing this. If you want to swap a redirect and an article, but are not able to move the article to the location of the redirect please use Wikipedia:Requested moves to request help from an admin in doing that.

വിക്കിപീഡിയ:Redirect/Deletion reasons

What needs to be done on pages that are targets of redirects?

തിരുത്തുക

Wikipedia follows the "principle of least astonishment"; after following a redirect, the reader's first question is likely to be: "Hang on ... I wanted to read about this. Why has the link taken me to that?" Make it clear to the reader that they have arrived in the right place.

Normally, we try to make sure that all "inbound redirects" other than misspellings or other obvious close variants of the article title are mentioned in the first couple of paragraphs of the article or section to which the redirect goes. It will often be appropriate to bold the redirected term. For example:

 • Alice Bradley Sheldon (August 24, 1915 – May 19, 1987) was an American science fiction author better known as James Tiptree Jr. ...

But insignificant or minor redirects can skip this:

If the redirected term could have other meanings, a hatnote (examples) should be placed at the top of the target article or targeted section that will direct readers to the other meanings or to a relevant disambiguation page. This is usually done using one of the redirect disambiguation templates (examples).

It may also be helpful to search the List of Categories for related terms.

Redirects that replace previous articles

തിരുത്തുക

ഫലകം:Short

ഇതും കാണുക: Wikipedia:Deletion policy#Redirection

Removing all content in a problematic article and replacing it with a redirect is common practice, known as blank-and-redirect. If other editors disagree with this blanking, its contents can be recovered from page history, as the article has not been deleted. If editors cannot agree, the content issues should be discussed at the relevant talk page, and other methods of dispute resolution should be used, such as restoring the article and nominating the article for Wikipedia:Articles for deletion or listing on Wikipedia:Requests for comments for further input.

To make it easier for other editors to find the history of the blanked article, it's good practice to add a short notice at the talk page of the target article, even if no content has been merged there. This is specially useful if the blanked article had few visits and infrequent edits. If the redirect replaces an article that has been deleted by an administrator, this notice is the only way for editors to know that a previous version of the article existed at all.

Content of the replaced article

തിരുത്തുക

If the topic of the article can be reasonably thought to describe a notable topic, mark the redirect with the template {{Redirect with possibilities}} to indicate that it could be expanded in the future. You may also consider turning the article into a stub by removing all unsourced content and keeping the valid references, instead of blanking it.

Note that certain forms of blanking are not allowed. Illegitimate blanking of valid content without reason is considered vandalism, a form of disruptive editing. Other forms of blank-and-redirect, although not vandalism, are still undesirable. If you want to rename the article by cutting and pasting text to a new article with a different title, you should instead move the page with the Move option. If you want to keep some content from the blanked article and add it to the target article, you should follow the instructions at Wikipedia:Merging § How to merge. Both processes will create proper links to the edit history, which is required by the Wikipedia license for legal reasons to preserve attribution of content to its authors.

തിരുത്തുക

There is usually nothing wrong with linking to redirects to articles. Some editors are tempted, upon finding a link to a redirect page, to bypass the redirect and point the link directly at the target page. However, changing to a piped link is beneficial only in a few cases. Piping links solely to avoid redirects is generally a time-wasting exercise that can actually be detrimental. It is almost never helpful to replace [[redirect]] with [[target|redirect]].

That is, editors should not change, for instance, [[Franklin Roosevelt]] to [[Franklin D. Roosevelt]] or [[Franklin D. Roosevelt|Franklin Roosevelt]] just to "fix a redirect". However, it is perfectly acceptable to change it to [[Franklin D. Roosevelt]] if for some reason it is preferred that "Franklin D. Roosevelt" actually appear in the visible text. Editors should also not change redirects with possibilities like [[Journal of the Franklin Institute]] to [[Franklin Institute#Journal of the Franklin Institute|Journal of the Franklin Institute]], so that readers arrive at the more pertinent article in the eventuality that it is created.

Reasons not to bypass redirects include:

 • Redirects can indicate possible future articles (see {{R with possibilities}}).
 • Introducing unnecessary invisible text makes the article more difficult to read in page source form.
 • Non-piped links make better use of the "what links here" tool, making it easier to track how articles are linked and helping with large-scale changes to links.
 • Shortcuts or redirects to embedded anchors or sections of articles or of Wikipedia's advice pages should never be bypassed, as the anchors or section headings on the page may change over time. Updating one redirect is far more efficient than updating dozens of piped links. (The Rdcheck tool is extremely useful in such cases for finding which redirects need to be changed after an article is updated.)
 • Intentional links to disambiguation pages always use the title with "(disambiguation)", even if that is a redirect.
 • If editors persistently use a redirect instead of an article title, it may be that the article needs to be moved rather than the redirect changed. As such the systematic "fixing of redirects" may eradicate useful information which can be used to help decide on the "best" article title.

Good reasons to bypass redirects include:

 • It is usually preferable not to use redirected links in navigational templates, such as those found at the bottom of many articles (e.g., {{US Presidents}} at the end of George Washington). When the template is placed on an article and contains a direct link to the same article (rather than a redirect), the direct link will display in bold (and not as a link), making it easier to navigate through a series of articles using the template. There are exceptions to this exception: where a redirect represents a distinct sub-topic within a larger article and is not merely a variant name, it is preferable to leave the redirect in the template.
 • It may be appropriate to make this kind of change if the hint that appears when a user hovers over the link is misleading.
 • Spelling errors and other mistakes should be corrected. Don't link to a misspelled redirect. This does not necessarily mean that the misspelled redirect should be deleted (see {{R from misspelling}}).
 • Links on disambiguation pages. See Wikipedia:Manual of Style/Disambiguation pages § Piping and redirects for rationale and exceptions.
 • Radio and TV station call letters, since call letters given up by one station can be used later by a different station.
 • In other namespaces, particularly the template and portal namespaces in which subpages are common, any link or transclusion to a former page title that has become a redirect following a page move or merge should be updated to the new title for naming consistency.
 • Links on the Main Page. (But note, as above, that redirects to article sections should never be bypassed.)
ഇതും കാണുക: Help:Self link

Avoid linking to titles that redirect straight back to the page on which the link is found. This situation may arise if a redirect is created from a red link on the page, or if the title was once a separate page but was merged.

However, linking to a title that redirects to a section or anchor within the article (redirects with {{R to section}} or {{R to anchor}}) is acceptable, as it facilitates navigation in particular on long articles that cannot be viewed all at once on an average-sized computer screen. In addition to readability benefits, when such redirects are marked with {{R with possibilities}}, they have the potential to become independent articles in the future. However, consider using section links instead, when such redirects do not already exist.

A template can be redirected to another template in the same way, e.g., by entering the following markup at the top of a template T2:

#REDIRECT [[Template:T1]]

This allows the template name T2 to be used instead of the actual template name T1. All the parameters of T1 will be respected by T2.

A redirect categorisation (rcat) template such as {{R from move}} may be added to T2 (on the third line below the #REDIRECT line) as follows:

#REDIRECT [[Template:T1]]

{{Redirect category shell|
{{R from move}}
}}

While template shortcut/alias redirects are common, they may infrequently cause confusion and make updating template calls more complicated. For example, if calls to T1 are to be changed to some new template NT1, articles must be searched for {{T1}} and a separate search must also be made for each of its aliases (including T2 in this example). Moreover, changes to syntax, corrections, scans and other processes (for example tag dating) must take into account all applicable redirects.

Sometimes, a redirect to an article pertaining to a very controversial topic will be fully or, more rarely, semi-protected indefinitely. This is done when:

 1. There is no reason for it to be edited
 2. It is frequently expanded into whole articles
 3. It is an obvious vandalism target
 4. It redirects and/or refers to a very controversial topic
 5. Any combination of the above.

Redirects that are protected include Obama, Hitler, and 9/11. Soft redirects that are protected include obvious vandalism targets like dumbass and fatass.

Redirects in other namespaces may be protected for technical reasons or are protected under existing guidelines. For example, a template redirect (shorthand) used thousands of times qualifies it as a highly visible template, eligible for template protection.

Do not create inter-category redirects, by adding a line #REDIRECT [[:Category:target category]] to a category page. Articles added to a "redirected" category do not show up in the target category, preventing proper categorization. What's worse, since redirected categories do not become "red links", editors won't be aware even when they add an article to a redirected category.

For an attempt to fix this issue in MediaWiki, see T5311.

Instead, "soft" redirects are used. It can be created by placing {{Category redirect|target}} in the category page. See Wikipedia:Categories for discussion#Redirecting categories.

Suppressing redirects

തിരുത്തുക

When a page is moved, a redirect is automatically left behind. Some groups of users (those who possess a suppressredirect right) have the ability to prevent the redirect being created, by unchecking the box labelled "പിന്നിൽ ഒരു തിരിച്ചുവിടൽ നിലനിർത്തുക." Currently these groups are administrators, bots, page movers, and global rollbackers. In some circumstances, a page should be moved, but a redirect from its current name is inappropriate, such as reverting page-move vandalism. Suppressing the redirect can avoid an extra action (page removal) and save time in these cases.

However, in general, the redirect will be a useful entry in the history, and it is best to leave it behind, unless there is a good reason to suppress the redirect, such as vandalism, userfying recently created malplaced items or freeing a title to be occupied immediately by another page (e.g., moving term to accurate term and term (disambiguation) to term). Redirects leave a trail to help readers find the old article, in case a new article is created at its previous location, and to prevent linkrot. Therefore, we usually neither suppress nor delete redirects. As Brion Vibber said, "Not breaking links helps everyone, especially us first and foremost". He also said that the removal of (file) redirects is "extremely user-hostile and makes the project less useful".

A Wikipedia redirect is not the same as an HTTP redirect—it does not generate an HTTP 302 (or other 30x) response. Instead, a page with almost the same content as the target of the redirect is generated by the MediaWiki software, differing in that a small-text note appears below the title of the page, identifying the name of the redirect used to get there (and linking to it in such a way that it can be accessed without the redirect, e.g. so it can be changed). When a user clicks on a redirect such as housecat, the page URL initially will be https://en.wikipedia.org/wiki/Housecat, but the URL shown by the browser will change to https://en.wikipedia.org/wiki/Cat after the page loads.

On one hand, this allows links like housecat#Anatomy to work as expected, but it also requires redirects to anchors to be implemented as a piece of JavaScript that jumps to an appropriate section after the page has loaded. For example, second-stage boot loader, which is rendered as the URL https://en.wikipedia.org/wiki/Second-stage_boot_loader, is a page defined as a #REDIRECT to Booting#SECOND-STAGE. "SECOND-STAGE", in this case, is a manually defined anchor (using the markup "=== {{anchor|SECOND-STAGE}}Second-stage boot loader ===") which will persist even if the section is renamed. However, whether a redirect points to a manually defined anchor, or an anchor defined implicitly via a section name, the behavior will be the same: the page will automatically be scrolled down to the pointed-to anchor only after the page finishes loading (at which point the URL bar will also change to reflect the redirected-to URL, including "#anchor" portion, rather than the redirected-from URL).

 1. Discouraged after a 2019 discussion.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Redirect&oldid=3523988" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്