മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സഹായവീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണു് വീഡിയോ സഹായം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെയ്യുന്ന ജോലിതിരുത്തുക

തിരക്കഥതിരുത്തുക

വീഡിയോ പുനർ/നിർമ്മാണംതിരുത്തുക

എഴുത്തുകാരി സംവാദം

വിഷയങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

വിക്കിപീഡിയതിരുത്തുക

 • എന്താണ് വിക്കിപീഡിയ
 • കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം സജ്ജമാക്കൽ
 • എഴുത്തുപകരണം

ഉപയോക്താവ്തിരുത്തുക

ലേഖനംതിരുത്തുക

തിരുത്തൽതിരുത്തുക

 • ലേഖനം തുടങ്ങൽ
 • വിഭാഗം
 • ചിത്രം
  • അപ്ലോഡ്
  • ലേഖനത്തിൽ
 • വർഗ്ഗം
  • നിർമ്മാണം
  • ലേഖനത്തിൽ
 • കണ്ണികൾ
  • ഇന്റർവിക്കി
  • വിക്കികണ്ണി
 • തലക്കെട്ട് മാറ്റൽ
 • അവലംബം