വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഒക്ടോബർ 2012

<< ഒക്ടോബർ 2012 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി

Malayalam writer Sethu.jpg
01

Dr. Mohanlal.JPG
02

Dr. Mohanlal.JPG
03

Dr. Mohanlal.JPG
04

Vypin Lighthouse.jpg
05

Vypin Lighthouse.jpg
06

Vypin Lighthouse.jpg
07

Common Lime Butterfly Papilio demoleus UP by Kadavoor.jpg
08

Common Lime Butterfly Papilio demoleus UP by Kadavoor.jpg
09

Common Lime Butterfly Papilio demoleus UP by Kadavoor.jpg
10

Neurothemis fulvia 1.JPG
11

Neurothemis fulvia 1.JPG
12

Neurothemis fulvia 1.JPG
13

Dark Blue Tiger or Tirumala Septentrionis from Koovery.jpg
14

Dark Blue Tiger or Tirumala Septentrionis from Koovery.jpg
15

Dark Blue Tiger or Tirumala Septentrionis from Koovery.jpg
16

Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg
17

Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg
18

Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg
19

Junonia atlites.jpg
20

Junonia atlites.jpg
21

Junonia atlites.jpg
22

Alter of Saint Francis Church.jpg
23

Alter of Saint Francis Church.jpg
24

Alter of Saint Francis Church.jpg
25

Charadrius leschenaultii-5.jpg
26

Charadrius leschenaultii-5.jpg
27

Charadrius leschenaultii-5.jpg
28

One Rupee East India Company.JPG
29

One Rupee East India Company.JPG
30

One Rupee East India Company.JPG
31