പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല താലൂക്കിലാണ് 107.75 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പട്ടണക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പട്ടണക്കാട് ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അരൂർ, എഴുപുന്ന, കടക്കരപ്പള്ളി, കുത്തിയതോട്, കോടംതുരുത്ത്, തുറവൂർ, പട്ടണക്കാട്, വയലാർ എന്നിവയാണ്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പള്ളുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ചേർത്തല നഗരസഭ, അറബിക്കടൽ എന്നിവയാണ് പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

  1. അരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. എഴുപുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  7. പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  8. വയലാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
താലൂക്ക് ചേര്ത്ത്ല
വിസ്തീര്ണ്ണം 107.75 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 190,045
പുരുഷന്മാർ 93,617
സ്ത്രീകൾ 96,428
ജനസാന്ദ്രത 1764
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1030
സാക്ഷരത 93%

വിലാസംതിരുത്തുക

പട്ടണക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പട്ടണക്കാട്-688501
ഫോൺ : 0478-2592249
ഇമെയിൽ : bdo_ptkd@yahoo.co.in

അവലംബംതിരുത്തുക