ചോദ്യരൂപങ്ങളായ വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് ചോദ്യചിഹ്നം (?) (ഇംഗ്ലീഷ്:Question mark അഥവാ Interrogation mark). കാകു എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്.

?

ചിഹ്നങ്ങൾവിശ്ലേഷം ( ` )
വലയം ( ( ) )
കോഷ്ഠം ([ ])
ഭിത്തിക ( : )
രേഖ ( ― )
വിക്ഷേപണി ( ! )
ബിന്ദു ( . )
രോധിനി ( ; )
അങ്കുശം ( , )
ശൃംഖല ( - )
കാകു ( ? )
ചായ് വര ( / )
ഉദ്ധരണി ( ' )
പ്രശ്ലേഷം ( ഽ )
ഇട ( )
സമുച്ചയം ( & )
താരിക ( * )
പിൻ ചായ് വര ( \ )
ശതമാനം ( % )
തിര ( ~ )
അനുച്ഛേദകം ( § )

ഉദാഹരണം:-

സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ്?

ചോദ്യസൂചകങ്ങളായ പദങ്ങളൊന്നും വാചകത്തിലില്ലെന്കിൽ കൂടിയും, അർഥതലത്തിൽ ചോദ്യമായ വാക്യങ്ങൾക്കും ചോദ്യചിഹ്നം വേണം. ഉദാഹരണം:-

നീ ഇന്നും ജോലിക്ക് പോയി?

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചോദ്യചിഹ്നം&oldid=1698908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്