എഴുത്തിനിടയിൽ സംഭാഷണം, ഉദ്ധരണി, പ്രയോഗം തുടങ്ങി പ്രത്യേകതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് ഉദ്ധരണി. ഭാഷയ്ക്കും ലിപിക്കുമനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ആകൃതിയും പ്രയോഗവും വ്യത്യാസപ്പെടാം. പാശ്ചാത്യശൈലിയിലുള്ള ഒറ്റത്തോണ്ടും (') ഇരട്ടത്തോണ്ടുമാണ് (") മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദ്ധരണി_(ചിഹ്നനം)&oldid=2835709" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്