ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ഐപിസെക്ക് അഥവാ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂരിറ്റി. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അയക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവയെ പൂർണ്ണ സ്വകാര്യതയുള്ളതുമാക്കി അയക്കുന്നു. ഒ.എസ്.ഐ. മാതൃകയുടെ ലെയർ 3 : നെറ്റ്‌വർക്ക് ലെയറിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.

ഐപിസെക്ക് വി.പി.എൻ (വെർച്ച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക്) ഉണ്ടാക്കാനായി പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഐപിസെക്ക്&oldid=1691543" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്