ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Irshadpp/പത്തായം 2011

Active discussions
പഴയ സംവാദങ്ങൾ
Vista-file-manager.png

2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2015 . 2016 . 2019 . 2020

പേര് നൽകാൻ സഹായിക്കാമോ.തിരുത്തുക

[ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ] Deaths-head Hawk-moth larvae .. .ആശംസകൾ -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 06:40, 19 മേയ് 2011 (UTC)

അതെ ... [ആവാസ മേഘലയുടെ മാപ് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ] -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 09:20, 19 മേയ് 2011 (UTC)

Invite to WikiConference India 2011തിരുത്തുക


Hi Irshadpp,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.

But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011

"Irshadpp/പത്തായം 2011" എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.