ബോട്ടിന്റെ സംവാദംതാളിലേക്കു സ്വാഗതം, കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന്‌ എന്റെ സംവാദം താളിൽ കുറിപ്പിടാൻ താത്പര്യപ്പെടുത്തുന്നു. --ജേക്കബ്
പ്രമാണം:Dragon boat5.jpg
മൂലരൂപം:Using the python wikipediabot
മൂലരൂപം:User:Adam/Creating_MediaWiki_bots_in_PHP

ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി(കൾ) തിരുത്തുക

 
ഒരു ചൈനീസ് വ്യാളി - തായ്‌വാനിലെ ഒരു അമ്പലത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
 • Interwiki Bot starting from South Asian Language Wikis
  • Malayalam(ml) Wiki
   • 2007-Oct-1 to 2007-Oct-3
   • 2007-Oct-15 to 2007-Oct-14
  • Hindi(hi) Wiki
   • 2007-Oct-17 to 2007-Oct-18
  • Assamese(as), Punjabi(pa), Sindhi(sd), Kashmiri(ks), Gujarati(gu)
   • 2007-Oct-19 to - 2007-Oct-21
  • Bengali(bn)
   • Completed on 2007-Oct-31
  • Kannada(kn)
   • Completed on 2007-Nov-1
  • Telugu(te)
   • Completed on 2007-Nov-3
  • Marathi(mr)
   • Completed on 2007-Nov-4
  • Newar / Nepal Bhasha(new)
   • Completed on 2007-Nov-9
  • Nepali(ne)
   • Completed on 2007-Nov-10
  • Tamil(ta)
   • Completed on 2007-Nov-18
 • {{വിക്കിവൽക്കരണം}} ഫലകം ആവശ്യമുള്ള താളുകളിൽ യാന്ത്രികമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
  • Place {{വിക്കിവൽക്കരണം}} in pages listed in Special:DeadEndPages if there is no
   • ==Header2== OR
   • ===Header3=== OR
   • Bold, Italics words
  • Place {{വിക്കിവൽക്കരണം}} in pages listed in Special:Shortpages if:
   • the page is long (>5KB) and the page contains no:
    • ==Header2== OR
    • ===Header3=== OR
    • Bold, Italics words
   • the page is short (<=5KB) and the page contains none of the wikification listed above AND there are no:
    • internal links OR external links

പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തികൾ തിരുത്തുക

സംവാദ താളിന്റെ
പഴയ ലക്കങ്ങൾ
 

 • DatelineEntry --> Subst:DatelineEntry ആക്കി മാറ്റുന്നു.
 • {{മലയാളം മാധ്യമപ്രവർത്തനം}} --> {{മലയാള മാദ്ധ്യമങ്ങൾ}} എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
 • {{enstub|}} --> {{stub|}} എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രവൃത്തി(കൾ) തിരുത്തുക

 • മറ്റു യാന്ത്രികമായ വൃത്തിയാക്കൽ ജോലികൾ

Import Requests (ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടവ) തിരുത്തുക

പ്രമാണം:United Federation of Planets flag.png തിരുത്തുക

പ്രമാണം:United Federation of Planets flag.png എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:58, 26 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]