രബീന്ദ്ര പുരസ്കാർ

(Rabindra Puraskar എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

രബീന്ദ്ര പുരസ്ക്കാർ (রবীন্দ্র পুরস্কার) എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ കൂടുതലറിയപ്പെടുന്ന രബീന്ദ്ര സ്മൃതി പുരസ്ക്കാർ (রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার) കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചിമംബംഗ ബംഗ്ളാ അക്കാദമി[1] നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ ബഹുമതിയാണ്. ബംഗാളിയിലും ഇതര ഭാഷകളിലും ബംഗാളിനു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന, ബംഗാളിനെ കേന്ദ്രമാക്കി, എഴുതപ്പെടുന്ന കൃതികളാണ് പരിഗണനക്കെടുക്കാറ്. 2005 വരെ ഒരു പ്രത്യേക കൃതിക്കായിരുന്നു അവാർഡ്, 2006 മുതൽ ഇത് Lifetime Achievement Award ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.

1950-ൽ ഈ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി സമ്മാനിച്ചത് സതീനാഥ് ഭാദുരിക്കും (ജാഗൊരി നോവലിന്) നിരഞ്ജൻ റായ്ക്കും (ബംഗാളീർ ഇതിഹാസ് ആദി പർവ്വം) ആയിരുന്നു.

പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

 • 1950
 • സതീനാഥ് ഭാദുരി- ജാഗൊരി (നോവൽ )
 • നിഹാർ രഞ്ജൻ റോയ് - ബംഗാളീർ ഇതിഹാസ്- ആദി പർവ്വ (ചരിത്രം)
 • 1952
 • ബ്രജേന്ദ്രനാഥ് ബന്ദോപാധ്യായ്- സംബാദ് പത്രെ ഷെകാലേർ കൊഥ ( ബംഗാളി സാഹിത്യ ചരിത്രം)
 • ഡോ. കാളിപാദ ബിശ്വാസ്, എക്കഡി ഘോഷ് -ഭാരതേർ ബനൌഷധി ( ആയുർവേദം)
 • 1953
 • ദിനേഷ് ചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ -
 • 1954
 • റാണി ചന്ദ
 • 1956
 • സമരേന്ദ്രനാഥ് സെൻ- ബിഗ്യാനേർ ഇതിഹാസ്
 • 1958
 • പ്രേമേന്ദ്ര മിത്ര - സാഗർ ഥേക്കേ ഫേരാ (കവിത)
 • ഡോ. സുനീതി ചട്ടോപാധ്യായ്
 • ബിനയ് ഘോഷ് - പശ്ചിം ബംഗേർ സംസ്കൃതി
 • 1959
 • ഉപേന്ദ്രനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ
 • ഹരിദാസ് മുഖോപാധ്യായ, ഉമാ മുഖോപാധ്യായ
 • 1960
 • പ്രമഥനാഥ് ബിഷി
 • രാധാഗോബിന്ദ നാഥ്
 • 1961
 • ഹരിദാസ് സിദ്ധാന്തബാഗീഷ്
 • സ്വാമി പ്രജ്ഞാനാനന്ദ
 • 1962
 • ബനഫൂൽ ഹാഠേ, ബാസാറേ (നോവൽ )
 • ജിതേന്ദ്രനാഥ് ബന്ദോപാധ്യായ്
 • 1963
 • സുബോധ്നാഥ് ചക്രബർത്തി
 • സുരേഷ്ചന്ദ്ര ബന്ദോപാധ്യായ്
 • 1964
 • ഡോ. മൃത്യുഞ്ജയ് പ്രസാദ് ഗുഹ
 • ബിമൽ മിത്ര - കൊടി ദിയേ കിന്ലാം, (നോവൽ )
 • 1965
 • സുകുമാർ സെൻ
 • സചീന്ദ്രനാഥ് ബോസ്
 • ഗജേന്ദ്രകുമാർ മിത്ര- പൌഷ് ഫാൽഗുനേർ പലാ
 • 1966
 • ആശാപൂർണ്ണാ ദേവി -പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി,(നോവൽ)
 • ശാന്തി രഞ്ചൻ ഭട്ടാചാര്യ -ബംഗാളി ഹിന്ദുവോം കാ ഉർദു ഖിദ്മത്
 • അനിർബാൺ
 • 1967
 • ശരദിന്ദു ബന്ദോപാധ്യായ് - തുംഗഭദ്രാർ തീരെ,നോവൽ
 • കാളികാരഞ്ചൻ കനുംഗോ
 • പ്രബാസ് ജീബൻ ചൌധുരി
 • 1968
 • കാളിദാസ് റോയ്
 • സുകുമാർ ബോസ്
 • ചാരുചന്ദ്ര സന്യാൽ
 • 1969
 • ലീലാ മജുംദാർ
 • നാരായൺ സന്യാൽ
 • ഗോപേന്ദ്രകൃഷ്ണ ബോസ്
 • 1970
 • അബു സയ്യദ് അയൂബ്
 • വേരാ അലെക്സാണ്ട്രോവ്നാ നെവിക്കോവാ
 • ദേവേന്ദ്രനാഥ് ബിശ്വാസ്
 • 1971
 • രമാപദ ചൌധുരി- എഖുനി (,നോവൽ )
 • ജിതേന്ദ്രനാഥ് ഗുഹ
 • ശങ്കർ സെൻ ഗുപ്ത
 • 1972
 • ബിഭൂതിഭൂഷൺ മുഖോപാധ്യായ് - ഏബാർ പ്രിയംബോദ (നോവൽ )
 • പരേഷ്ചന്ദ്ര മജുംദാർ
 • ഇന്ദ്രമിത്ര
 • 1973
 • ജ്യോതിർമയി ദേവി
 • അമലേന്ദു മിത്ര
 • ഭക്തി പ്രസാദ് മല്ലിക്
 • ഡേവിഡ് മക്കച്ചിയൻ
 • 1974
 • ബുദ്ധദേവ് ബസു -സ്വാഗത് ഒ ബിദായ്, (കവിത),
 • ഡോ ശാന്തിമയ് ചാറ്റർജി, ഏണാക്ഷി ചാറ്റർജി പരമാണു ജിജ്ഞാസ ( വിജ്ഞാനം)
 • ദിനേഷ്ചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ
 • സുകുമാർ റോയ്
 • 1975
 • അചിന്ത്യ കുമാർ സെന്ഗുപ്ത
 • ഗോപാൽചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • അരുൺ മിത്ര ശുധു രാതേർ ശബ്ദൊ നൊയ് (കവിത)
 • ജറാൾഡിൻ ഫോർബ്സ്
 • 1980
 • ഗോപാൽ ഹൽധാർ
 • ഡോ. താരക് മോഹൻ ദാസ്
 • 1981
 • ബിനോദ് ബിഹാരി മുഖോപാധ്യായ് (മരണാനന്തരം)
 • സുശോഭൻ സർക്കാർ
 • 1982
 • വീരേന്ദ്ര ചട്ടോപാധ്യായ ശ്രേഷ്ഠ കൊബിത
 • 1983
 • ദിനേഷ് ദാസ്
 • സങ്കർഷൺ ദാസ്
 • 1984
 • നന്ദഗോപാൽ സെന്ഗുപ്ത,
 • ദിലീപ് കുമാർ ബിശ്വാസ്,
 • അമൽ കുമാർ ബന്ദോപാധ്യായ്,
 • സുശീൽകുമാർ മുഖോപാധ്യായ്
 • 1985
 • സുഖമയ് ഭട്ടാചാര്യ
 • അമിയ കുമാർ ഹാടി
 • സുധീ പ്രധാൻ
 • 1986
 • രാധാറാണി ദേവി
 • ശചീന്ദ്രനാഥ് സാഹ്നി
 • എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തി
 • 1987
 • രമേന്ദ്രകുമാർ ആചാര്യചൌധുരി
 • രമേൻ മജുംദാർ
 • ശിശിർ കുമാർ ദാസ്
 • 1988
 • സഞ്ചിതാ ഖാതൂൻ
 • ധീരേന്ദ്രനാഥ് ഗംഗോപാധ്യായ് ,
 • നിശീരഞ്ചൻ റോയ്
 • 1989
 • ശംഖൊ ഘോഷ്- ധും ലഗേഛേ ഹൃത്കമലേ ( കവിത)
 • ഭവാനീപ്രസാദ് സാഹു
 • തപൻ റായ്ചൌധുരി
 • രാം ബസു
 • 1995
 • പ്രതുൽ ചന്ദ്ര രക്ഷിത്
 • ശക്തി ചട്ടോപാധ്യായ്
 • 1999
 • അമിതാഭ ദാസ് ഗുപ്ത -അമാർ നിരാപതാ, അമാർ ഭാഷാ ( കവിത)
 • 2000
 • ആനന്ദശങ്കർ റോയ്
 • മാനിനി ചട്ടോപാധ്യായ് -Do and Die : The Chittagong Uprising (1930-34)
 • 2001
 • പ്രശാന്ത്കുമാർ പാ
 • അപരാജിത് ബസു
 • 2004
 • പലാശ് ബരൺ പാൽ
 • 2005
 • ഹിമാനി ബാനർജി -Inventing Subjects: Studies in Hegemony, Patriarchy and Colonialism (literature)
 • 2006
 • റാൽഫ് നിക്കോളസ്
 • തരുൺ സന്യാൽ
 • 2007
 • കസുവോ അസുമ
 • നളിൻ പട്ടേൽ
 • 2008
 • മണി ഭൂഷൺ ഭട്ടാചാര്യ
 • 2010
 • മണീന്ദ്രലാൽ ദാസ്ഗുപ്ത
 • അസീം കുമാർ മുഖോപാധ്യായ്
 • സുകന്യാ സിന്ഹ
 • 2012
 • മൃദുൽ ദാസ് ഗുപ്ത
 • അമിത് ചൌധരി
 • 2014
 • സകർ കുമാർ നാഥ്
 • 2015
 • ഗൗതം ബസു
 • 2018
 • ബോറിയ മജുംദാർ
 • 2021
 • ബികാഷ് സിൻഹ
 • 2022
 • ശിർഷേന്ദു മുഖോപാധ്യായ

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. പശ്ചിമംബംഗ ബംഗ്ളാ അക്കാദമി[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 2. Amartya Sen
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രബീന്ദ്ര_പുരസ്കാർ&oldid=3780500" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്