വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

✔ ഈ താൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് സംശോധകർ പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചതും ഉപയോക്താക്കൾ പിന്തുടരേണ്ടതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ സാമാന്യബോധത്തിനും സന്ദർഭാനുസരണവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോട് കൂടിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Inclusion guidelines

ശ്രദ്ധേയത
പണ്ഡിതർ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നോവൽ
ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
സംഗീതം
അക്കങ്ങൾ
സ്ഥാപനങ്ങളും
കാര്യാലയങ്ങളും

വ്യക്തികൾ
എഴുത്തുകാർ
ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾ
വെബ് ഉള്ളടക്കം
വിദ്യാലയങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥശാലകൾ
സംഭവങ്ങൾ

Active proposals

Relevance of content

See also

Common deletion
outcomes

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനമാകാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം[1]

 1. 50 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ
 2. പാഠ്യപാഠ്യേതരവിഷയങ്ങളിലുള്ള മികവ്
  1. പഠനം (10 വർഷം തുടർച്ചയായി നൂറുശതമാനം വിജയം)
  2. കായികം/കല (സംസ്ഥാന-ജില്ലാ കലാ/കായികമേളകളിൽ മികച്ച നേട്ടം - ഓവറോൾ നേട്ടം 1/2 സ്ഥാനങ്ങൾ)
  3. മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ സ്ഥാനം കൈവരിക്കുക
 3. ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികൾ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികളായുള്ള സ്ഥാപനം
 4. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുകൂടാതെ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വിദ്യാലയങ്ങൾ താളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളും.

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. പഞ്ചായത്തിലെ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച നയമാണിത്