വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013/ലേഖനപരിപോഷണം

വിക്കിസംഗമോത്സവങ്ങളുടേയും അനുബന്ധപരിപാടികളുടേയും ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം വിക്കിപദ്ധതികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനു് എണ്ണവും വണ്ണവും ഗുണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ വിക്കിപദ്ധതികളിലേക്കു് ആകർഷിക്കുക എന്നതുമാണു്. അതിന്റെ ഭാഗമായി, മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലുമുള്ള വിക്കിപീഡിയ പദ്ധതികളിൽ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുവാനും നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും നാം കൂട്ടായി ശ്രമിക്കുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണു് ഈ വർഷത്തെ ലേഖനപരിപോഷണശ്രമദാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്:

പ്രത്യേകവിഷയങ്ങൾതിരുത്തുക

തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾതിരുത്തുക

ആലപ്പുഴ - ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവുംതിരുത്തുക

മലയാളം - ഭാഷ, സാഹിത്യം, ചരിത്രംതിരുത്തുക

QR കോഡിങ്ങ് സാങ്കേതികവിദ്യതിരുത്തുക

ഗതാഗതം, വിനോദസഞ്ചാരംതിരുത്തുക

  • വിക്കി വൊയെജ് പദ്ധതി
  • ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷനുകളും തീവണ്ടികളും
  • ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയപാതകൾ

ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ജില്ലകൾ, ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങൾതിരുത്തുക

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

പൊതുവായ ഉള്ളടക്കപരിപാലനംതിരുത്തുക

ഒറ്റവരിനിർമ്മാർജ്ജനം - 2013തിരുത്തുക

അവലംബപോഷണംതിരുത്തുക